Kochanowski

Wydanie Sejmowe Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego

We czwartek 13 lutego 2014 w Pałacu Staszica w Warszawie (sala  144) nastąpi otwarcie pierwszego zjazdu Zespołu Opracowującego Dzieła Wszystkie Jana Kochanowskiego. Poświęcony on będzie roboczej konferencji edytorskiej.

Zebranie przygotuje i poprowadzi dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN, Sekretarz Redakcji Zespołu Opracowującego Dzieła Wszystkie Jana Kochanowskiego.

Pierwszego dnia konferencji (w godz. 10.00-12.00) nowy zespół przedstawi swój skład oraz stan i plany prac w poszczególnych tomach. Będą mogli zabrać głos uczestnicy poprzedniego zespołu Wydania Sejmowego, którego ostatni tom wydano w roku 1997. Liczymy również na wypowiedzi osób, które nie były bezpośrednio wykonawcami tego przedsięwzięcia, ale były blisko takich osób, lub pracowały na bardzo pokrewnych polach i mają doświadczenia oraz opinie, które mogą się okazać przydatne przy obecnych pracach nad dokończeniem Wydania Sejmowego.

W dalszej, bardziej roboczej części dwudniowych obrad przedyskutujemy dotychczasowe założenia edytorskie (dzień I) i redakcyjne (dzień II), sformułowane we Wprowadzeniu wydawniczym  z roku 1983, i skonfrontujemy je z postulatami ich aktualizacji i weryfikacji, formułowanymi w łonie nowego Zespołu. Planujemy prześledzić wszystkie newralgiczne punkty dawnego założenia edytorskiego i dostosować je jako wytyczne do dalszych wspólnych działań, już w wieku XXI, kiedy to w sposób znaczący wzbogaciła się zarówno literatura przedmiotu, jak i teoria i praktyka edytorstwa literatury dawnej.

Andrzej Dąbrówka
Przewodniczący Zespołu Opracowującego
DZIEŁA WSZYSTKIE JANA KOCHANOWSKIEGO
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

=======================================

Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego

Historia projektu

Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego zaczęły ukazywać się w 1982 roku pod patronatem „Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, który uchwałą z dnia 26 października 1978 roku postanowił „zrealizować narodowe wydanie dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego”, a to „dla upamiętnienia 450 rocznicy urodzin i 400 rocznicy śmierci poety”. Uchwała zleciła rządowi „przeznaczenie na ten cel odpowiednich środków” i „przekazanie uchwały do wykonania Polskiej Akademii Nauk i Ministrom Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Kultury i Sztuki”.

Realizację uchwały wziął na siebie Instytut Badań Literackich, w którym narodziła się koncepcja wydania, wstępnie opracowana jeszcze przez Juliana Krzyżanowskiego (†1976). Powołano Zespół opracowujący „Dzieła wszystkie”, którym pokierowała prof. Maria Renata Mayenowa (†1988), ówczesny dyrektor Instytutu. Nad publikacją książek miał czuwać Komitet Redakcyjny serii „Biblioteka Pisarzów Polskich”, kierowany przez redaktora naczelnego, którym został prof. Jerzy Woronczak. Całość edycji zaplanowano na 13 tomów w 18 woluminach (tom pierwszy w pięciu i t. VII w dwóch, pozostałe pojedyncze.) Poza tą numeracją wydano Tom wstępny. Wprowadzenie wydawnicze (1983). Łącznie z tym tomem Dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego obejmują według planu 19 woluminów. W ciągu ponad dwudziestu lat działalności wydano 8 woluminów, w tym 7 z utworami Kochanowskiego: pierwszy tom ukazał się w roku 1982, ostatni w 1997.

0. Wprowadzenie wydawnicze do edycji Jan Kochanowski „Dzieła wszystkie”, oprac. Maria Renata Mayenowa i Jerzy Woronczak (dotychczasowe wydania zbiorowe, zasady i układ edycji) oraz Maria Kaczmarek i Ewa Głębicka (informator wersyfikacyjny poezji polskiej i łacińskiej Jana Kochanowskiego); Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 22, 218 s.; 25 cm.

I. Psałterz Dawidów. Opracowali Jerzy Woronczak i Mirosław Perz, 1982 [1] – 1983 [4] – 1990 [5] – 1991 [3] – 0000 [2]

Cz. 1. Psałterz Dawidów. Fototypia – transkrypcja; List Jana Kochanowskiego do Stanisława Fogelwedera, oprac. Jerzy Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1, cz. 1. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, 23. Wrocław: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1982 ss. 472. Reprod. fototypiczna: Kraków, w drukarni Łazarzowej, 1583. 25 cm.

Cz. 2. Wstępy wydawców, komentarz wraz z aparatem krytycznym. – BRAK

Cz. 3. Psałterz Dawidów. Indeksy wyrazów i form,  oprac. J. Woronczak. Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 3. „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1991, 378 s.; 25 cm.

Cz. 4. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione. Fototypia tekstu, przyg. do druku Mirosław Perz. Jan Kochanowski Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 1 cz. 4: „Biblioteka Pisarzów Polskich, Seria B” 23. Facsimile pierwodruku : Kraków: w drukarni Łazarzowej, 1580. Wrocław : Zakł. Narodowy im. Ossolińskich, 1983, ss. 350, nuty; 25 cm.

Cz. 5. Melodiae na Psałterz polski przez Mikołaja Gomółkę uczynione, wstęp i transkr. nut Mirosław Perz; transkr. tekstu Jerzy Woronczak; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 1 cz. 5 (Partytura). „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23. Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1990, ss. 208, [4]; 25 cm. Tytuł ujednolicony Melodie na psałterz polski.

II. Treny. oprac. Maria Renata Mayenowa i Lucyna Woronczakowa oraz Jerzy Axer i Maria Cytowska ; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 2. „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 24. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1983. ss. 239; 25 cm.

IV. Pieśni; oprac. Maria Renata Mayenowa i Krystyna Wilczewska przy udziale Barbary Otwinowskiej oraz Maria Cytowska; Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe, t. 4, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 26. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1992, ss. 849; 25 cm.

VII. 2: Proza, oprac. Bogusław Kreja, Barbara Otwinowska, Mikołaj Szymański, Jan Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe; t. 7 cz. 2, „Biblioteka Pisarzów Polskich. Seria B”, nr 23 [pow. być 25?]. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1997, ss. 532; 25 cm.

Do wydania pozostało 11 woluminów:

 1. Tom I/2 Psałterz Dawidów, cz. 2 (objaśnienia Wydawców)
 2. Tom III Fraszki
 3. Tom V   Fragmenta
 4. Tom VI Odprawa posłów greckich
 5. Tom VII/1         Poezja polityczna
 6. Tom VIII           Poematy różne
 7. Tom IX Aratus
 8. Tom X   Poezja łacińska (w kilku voluminach)
 9. Tom XI Nowy Karakter polski. Ortografia polska
 10.  Tom XII           Konkordancja wyrazów i form
 11.  Tom XIII          Słownik rymów i posłowie wydawców

Od czasu powołania Komitetu redakcyjnego oraz Zespołu edytorów nastąpiły zasadnicze zmiany. Od 1989 Zespołem kierowała prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, a następnie (2005) prof. Adam Karpiński, który tę funkcję sprawował do śmierci w roku 2011. Z dniem 1 lutego 2012 Dyrektor IBL powierzył misję reaktywacji Zespołu i pokierowania nim Andrzejowi Dąbrówce, upoważniając go do przygotowania wniosku o grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Nieco szczegółów na blogu obok:

https://adabrowka.wordpress.com/2012/12/30/instytut-jana-kochanowskiego/

Reklama

10 odpowiedzi na „Kochanowski

 1. Pingback: Instytut Jana Kochanowskiego | adabrowka

 2. Wykaz projektów zakwalifikowanych do finansowania w 2012 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – moduł 1.1 (wybrane decyzje dotyczące pracowników IBL PAN)

  ========================================
  4 – 11H 12 0105 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut: Stefan Żeromski
  prof. dr hab. Kwiryna Handke —————————————– 350 000
  ========================================
  5 – 11H 12 0111 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Dokończenie sejmowego wydania Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego
  dr hab. Andrzej Dąbrówka —————————————— 2.200.000 zł
  =========================================
  15 – 11H 12 0093 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Słownik polszczyzny XVI wieku i Internetowy słownik polszczyzny XVI wieku – tomy 36 – 43
  dr Patrycja Potoniec ———————————————– 3.000.000zł
  ========================================
  31 11H 12 0091 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Redefiniowanie filologii
  prof. dr hab. Maria Prussak ————————————— 1.005.000zł
  =========================================
  49 – 11H 12 0104 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Wobec Zagłady – w stronę demitologizacji kategorii opisu
  prof. dr hab. Maryla Hopfinger Amsterdamska ————- 1.500.000zł

  ==========================================
  50 – 11H 12 0114 81 Instytut Badań Literackich PAN
  „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia” – kontynuacja serii wydawniczej i poszukiwanie nowych modeli edycji naukowej
  dr hab. Tomasz Chachulski ——————————— 900 000

  ==========================================
  64 – 11H 12 0108 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Komunizm – dzieje pojęcia w Polsce w latach 1944-2011.
  Interpretacje i sposoby użycia: literatura, kultura, społeczeństwo
  prof. dr hab. Michał Głowiński ————————————- 1.600.000zł

  =====================================
  84 – 11H 12 0070 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Między sztuką a codziennością – w stronę nowej syntezy. Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce –
  dr hab. Zygmunt Ziątek ————————— 1 600 000

  =====================================
  87 – 11H 12 0090 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Archiwa kobiet: piszące
  dr Monika Rudaś-Grodzka ————————— 1 200 000

  =====================================
  96 – 11H 12 0085 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Kobiety w Polsce 1944-1989
  dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz ———————–300 000

  =====================================
  97 – 11H 12 0068 81 Instytut Badań Literackich PAN
  Romantyzm w świetle nowych źródeł
  dr hab. Marta Zielińska —————————–1 100 000

 3. Zaplanowany przeze mnie budżet został decyzją NPRH i Ministra Nauki z 22.11.2012 zredukowany do 1/4. Nie widząc możliwości, aby za przyznaną kwotę zatrudnić 23 profesorów na 5 lat, stworzyć im warsztaty pracy i wydać jeszcze drukiem co najmniej 15 voluminów w twardej oprawie, Dyrekcja IBL wystąpiła 6.12.2012 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Rozstrzygnięcie w marcu.

 4. Mija siódmy miesiąc i nie ma decyzji. Zespół wybitnych fachowców czeka w gotowości. Ale to przecież nic nie kosztuje, jeżeli się uważa, że profesora można zatrudnić płacąc mu 50 zł za dzień jego pracy (taka stawka wynika z przyznanego budżetu).

 5. Z upływem siódmego miesiąca nadeszła odpowiedź podtrzymująca poprzednią decyzję. Żaden z naszych argumentów nie został wzięty pod uwagę.

 6. Pingback: Jan Kochanowski, rusza dokończenie wydania sejmowego | adabrowka

 7. natuurfreak pisze:

  Thanks for visiting my blog.Very interesting post on yours.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s