Nasza najpiękniejsza katedra

Odczytywanie Długosza: Częstochowa, 16- 17 września 2015Za życia Jana Długosza (1415-1480) Królestwo Polskie dochodziło do szczytu swojej potęgi. Już przystępując do pisania jego łacińskiej historii (1455) bez wielkiej przesady mógł o niej mówić i pisać: Roczniki Sławnego Królestwa Polskiego. Nie musiał przy tym wspierać się legendami z zamierzchłej przeszłości, ponieważ jego czasy rzuciły na ojczyznę wystarczająco dużo blasku. W bitwie grunwaldzkiej zasłużył się jego ojciec, zaś stryj odprawiał msze na polu tamtej bitwy. Sam Jan, w l. 1431-1455 sekretarz kanclerza Zbigniewa Oleśnickiego, był świadkiem sprawowania przezeń faktycznej władzy w państwie, kiedy następca Władysława Jagiełły (†1434), protoplasty rodu Jagiellonów, był nieletni, i zginął młodo pod Warną (1444). Następnie Długosz, już w służbie nowego króla Kazimierza Jagiellończyka (panował 1447-92), pełnił misje dyplomatyczne, z których najważniejszą było przygotowanie aktu pokoju toruńskiego (1466).  Polska odzyskiwała zachodnią część terytorium państwa krzyżackiego (Prusy Królewskie).

Ksiądz kanonik krakowski, jakiś czas kanclerz tamtejszej kapituły, był także dobrze wprowadzony w sprawy Kościoła i jego archiwa. Miał zatem bardzo dobre przygotowanie i warunki do pracy dziejopisarskiej. Równolegle z Rocznikami napisał szereg opracowań źródłowych dotyczących inwentaryzacji dóbr kościelnych i prozopografii (szczegółowe katalogi biskupów kilku diecezji). Gromadził i studiował dokumenty, poszukiwał wiadomości w zbiorach prywatnych i zagranicznych, latami porządkując materiały, które następnie obrabiał narracyjnie. Był naukowo metodyczny i krytyczny wobec źródeł, aczkolwiek przyznawał, że niekiedy opierał się na gołosłownych twierdzeniach lub wręcz domysłach.

W początkowych partiach kroniki, kiedy musi ustosunkować się do braku źródeł pisanych, dzieli się swoim rozczarowaniem do dawnych władców Polski, którzy zaniedbali obowiązku utrwalenia na piśmie swoich czynów. „To wielkie zaniedbanie dziejów trwa u Polaków do dnia dzisiejszego” – dodaje i tłumaczy:

Zwyczaj spisywania roczników nie był i nie jest rzeczą przypadkową ani błahą, ale bardzo użyteczną i potrzebną dla rozwoju ludzkiego, aby mianowicie przyszły wiek i następne pokolenia miały obraz dobrych książąt i bohaterów, chwalebnych obyczajów, czynów i cnót, i by się do owych stosowały, a wiedząc, że źli u Boga i ludzi w nienawiści, unikały mogącej ich ścigać za grobem hańby i przekleństwa. Żadna też cnota bądź to wojenna, bądź domowa nie była nigdy tak wielka i głośna, aby długo trwać mogła w pamięci bez przekazania jej potomnym w formie pisanej, lecz jakikolwiek czyn bohaterski  czy cnota uchodzą za słabe i ułomne, gdyby nie ujawnili ich pisarze, którzy wyznaczają im właściwe miejsce, przydając blasku sprawom pokojowym i wojennym. (PJD s. 67)

Obowiązki i funkcje historyka są zatem wciąż umoralniające, parenetyczne: trzeba przekazywać pozytywne wzory ku zbudowaniu potomnych, o złych zaś także wspominać ku przestrodze, aby wszyscy źli wiedzieli, że nie unikną niesławy.

Znajdziemy u Długosza dosyć kłopotliwych szczegółów z życia dworu królewskiego. Wymagało to odwagi i zdecydowania, aby relacjonować beznamiętnie żenujące skandale, jak nakaz aresztowania siedmiu rycerzy podejrzanych o cudzołóstwo z królową Zofią (1427). Trzech z nich salwowało się ucieczką za granicę.

„Hińcza z Rogowa zaś, który najbardziej był podejrzany o nierząd, usiłował uciec. Schwytany w czasie ucieczki, kiedy popadł w większe podejrzenie, wtrącony głęboko do brudnej wieży w Chęcinach omal nie wyzionął ducha od smrodu w więzieniu.”

Mimo że królowa ówczesnym zwyczajem, uroczystą przysięgą poświadczoną przez sześć niewiast, oczyściła się z zarzutu, wydarzenie to postawiło w wielce niezręcznej sytuacji króla Kazimierza IV, jej syna urodzonego właśnie w owym 1427 roku. Długosz mu lojalnie służył, ale miał z nim chłodne stosunki; widział że po latach ten sam Hińcza należy do najbardziej wpływowych osób w stronnictwie króla. Chwalimy dziś i Kazimierza i Długosza za to, że potrafili współpracować, mimo że się nawzajem nie lubili. Król miał mu za złe niezależność i pełne oddanie Kościołowi. Długosz nie cenił polityki Kazimierza, który go nie we wszystkim słuchał. Spotykali się w kilku istotnych punktach i dokonali chlubnych rzeczy z korzyścią dla państwa. Z pewnością mają obaj wkład w jego okrzepnięcie, a ich postawa pomaga nam zrozumieć co to takiego „racja stanu”.

Inaczej niż dwaj jego wielcy poprzednicy, Gall i Wincenty, Jan Długosz zdążył ukończyć Kronikę opatrując ją posłowiem, a jedynie nie doprowadził do końca redakcji i korekty czystopisu. Po rocznej chorobie, spodziewając się śmierci, która w istocie niebawem nastąpiła, zamyka XII księgę pisząc Epilog i apel do potomnych. Jeszcze raz przedstawia swoje motywy i metodę.

…nie wszystko, co napisałem w tym dziele jest niewzruszone, ale może być podważone, bo jest nietrwałe i nie dość dobrze uzasadnione, ponieważ zostało zaczerpnięte z opowiadań innych ludzi albo z domysłów własnych i cudzych. Wiadomości te były rozrzucone wśród zarośli pełnych kolców, znalezione w cudzych zapiskach i pismach (…) Uznałem je za wiarygodne, ponieważ podawano je za prawdziwe, ale proszę wszystkich, którzy mają większy talent i biegłość w wysłowieniu, aby poprawili me błędy i niezręczności. (…) Przy tak wielkiej bowiem ilości i różnorodności materiałów byłoby rzeczą anielską wszystko do końca wyjaśnić i uzgodnić.

A my nie pisaliśmy jak najczcigodniejsi apostołowie ani Ewangelii, ani listów kanonicznych, ale dla ćwiczenia naszego talentu opisywaliśmy podlegające ciągłym zmianom, nietrwałe sprawy ludzkie. Ryzyko dotyczące prawdziwości tych przekazów przyjmujemy na siebie… (PJD 537)

Skrupulatność, szacunek dla źródeł, doprowadziły go do skromności wymagań wobec prawdy historycznej i do uświadomienia sobie jej stałej zależności od wysiłku badacza. Częścią prawdy jest do niej dochodzenie.

…dzieło to pisałem stale, bez przerwy, nie tylko własnymi palcami, ale i moich kopistów, blisko 25 lat, …dniami i nocami przykładałem się do tego dzieła z największą troską, największą gorliwością i starannością. Zaniedbując inne sprawy ustawicznie pracowałem po nocach dla posuwania naprzód tego dzieła. A ponieważ poznawałem coraz to inną, trzecią, czwartą, piątą i szóstą prawdę, to rzadko w tej książce można znaleźć stronę, której bym, zrozumiawszy mój błąd, nie usunął spośród innych i po sześć i siedem razy nie poprawiał, abym u kogoś za życia lub po śmierci nie budził zgorszenia lub wątpliwości. (PJD s. 537-8).

Otwartość, z jaką nazywa różne wersje zdarzeń „prawdami”, zdumiewa jako postawa na wskroś nowoczesna. Okazuje się, że pracowitość wspomagana uczciwością prowadzą do metody gwarantującej najpewniejsze wyniki.

Samo ukończenie Roczników nie zapewniło im jednak lepszego losu. Nikt nie podjął się druku, kiedy jeszcze trwała władza Jagiellonów. Nie myślał zresztą o tym autor – cieszyłyby go mnożące się odpisy, których było w sumie ok. 120, z czego dotarło do XX w. 7 kompletnych, co jak na tak ogromne dzieło jest wynikiem niezwykłym. Jednak Długosz czym innym byłby rozczarowany. Prosił w swoim apelu o to, by jego dzieło kontynuować. Prosił i błagał…

…wszystkich duchownych, tak zakonników, jak świeckich, a szczególnie czcigodnych i znakomitych mężów: doktorów, profesorów, mistrzów, studentów i skrybów na każdym wydziale naszego chwalebnego Krakowskiego Uniwersytetu, aby oni po mojej śmierci nie szczędząc swych sił męskich kontynuowali te Roczniki i aby nie pozwolili, by one zniszczały i aby je zarzucono.

Już wiemy, że nie zniszczały, gorzej było z kontynuacją. Owszem, młodszy kolega Długosza z kapituły krakowskiej, kantor katedry, chrześcijański humanista Bernard Wapowski (1450? –1535; studiował razem z Kopernikiem od 1493), doprowadził swoją kronikę do roku swojej śmierci; obejmowała ona w zachowanej części okres od 1380; część oryginalną (od 1480 – do r. 1535) wydał Józef Szujski w 1874 r. Wapowski nieco udoskonalił pewne Długoszowe obrazy, złagodził wizerunek Kazimierza i rozsnuwał aspiracje terytorialne Królestwa aż po Morze Czarne. O wiele dalsze od realizacji stało się inne pragnienie Długosza:

…błagam, zaklinam i zaprzysięgam doktorów, mistrzów, profesorów i członków kolegium uniwersyteckiego, aby wydzieliwszy jedną z lepszych kolegiaturę, przydzielili jej osobnego mistrza biegłego w naukach humanistycznych. Ten, zwolniony od wszelkich prac, trudów i zajęć niech się zajmuje wyłącznie Rocznikami, niech o nich myśli, niech je kocha, bawi się nimi, niech się nimi gorliwie zajmuje, niech o nich rozmawia we dnie i w nocy, z sobą i z innymi, niech dba o pożytek, korzyść i chwałę Ojczyzny.

Młody Długosz w krótkich czasach studenckich w Krakowie mógł się otrzeć o akademicką lekturę Kroniki Wincentego. Nic dziwnego, że zapragnął, aby jego dzieło spotkał podobny zaszczyt. Skromność przeszkodziła temu hojnemu fundatorowi burs i kolegiów akademickich, aby samemu założyć katedrę poświęconą badaniu historii Polski w oparciu o Roczniki.

Kiedy wreszcie po 130 latach znajduje się entuzjasta (J.S. Herburt), który rozpoczyna edycję Roczników własnym nakładem (1614, Dobromil), na życzenie Wazów ich druk wstrzymano. Nie w smak było dworowi publikowanie dzieła, którego głównym bohaterem była inna rodzina.

Ze swoją prostą annalistyczną strukturą Długoszowa Historia Polski niczym dzieło architektury gotyckiej ujawnia swój plan, nie maskuje materiału wypełniającego konstrukcję, mieści wszystkie racje swojego istnienia, ma groby, popiersia, podolepiane tabliczki, wywieszone wota i chorągwie. Słychać w niej przykłady, pieśni i kazania o sprawach najważniejszych. Wzbudza tym wszystkim zadumę, zaufanie i podziw. Budowana dziesiątki lat, jest z nami od dawna, otwiera i zamyka wielką przestrzeń. Może jest więc naszą najpiękniejszą katedrą?

(Skrót rozdziału mojej książki  Średniowiecze. Korzenie)

 Program konferencji Odczytania Długosza

Odczytania Długosza

Częstochowa, 16- 17 września 2015

 

16 września

15.00 – uroczyste otwarcie konferencji: wystąpienia JM Rektora AJD dra hab. inż. prof. AJD, Zygmunta Bąka oraz Prezydenta m. Częstochowa Krzysztofa Matyjszczyka.

15.30 – panel dyskusyjny z udziałem prof. Franciszka Ziejki, prof. Jana Malickiego, prof. Andrzeja Dąbrówki, prof. Marii Węchowej i dra hab. prof. UŚ Zbigniewa Kadłubka.

17.30 – rozstrzygnięcie konkursu literackiego „Gry wyobraźni”.

18.00 – koncert Jasnogórskiego Kwartetu Wokalnego „Cantus”.

 

17 września

  1. 00 – 11.30 – I panel

mgr Jan Petrásek, Slezská Univerzita v Opavě, Strategia narracji Annales Jana Długosza wobec czeskiej historii i jej (dys)kontynuacja w dziejopisarstwie polskiego renesansu;

 

dr Katarzyna Janus, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,  „Hocus pocus”. Miracula w pierwszych księgach Długoszowych Roczników. Funkcja przekazu. 

dr Edyta Skoczylas-Krotla, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Rok 1410 według Jana Długosza – leksyka tekstów dziejopisarza

dr Katarzyna Chmielewska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Łzy spiżowych posągów w pałacu Popiela. Jan Długosz o Pompiliuszach polskich;

mgr Marcin Kiełbus, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Faktografia a dydaktyka: „balneum” i „sordes” w „Rocznikach” Jana Długosza.

12.00 – 14.00 – II panel

mgr Elżbieta Hak, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Kronika Długosza jako źródło inspiracji estetycznej;

dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Co słychać u Długosza? Audioantropologiczne badanie odgłosów „Roczników” Jana Długosza;

 

dr Anna Musialik, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach, Śmierć i żałoba w Rocznikach Jana Długosza.

dr Barbara Kowalska, AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w świetle liczb

14.00-15.00 – przerwa obiadowa

15.00 – 17.00 – III panel

mgr Piotr Kołpak, Uniwersytet Jagielloński, Czy Jan Długosz słuchał kazań Jana Kapistrana na krakowskim Rynku?  Osobiste doświadczenie jako źródło kreowania pamięci historycznej;

dr Marta Kasprowska-Jarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Recepcja dzieł Jana Długosza w Gentis Silesiae annales Joachima Cereusa;

mgr Maciej Gaździcki, Uniwersytet Jagielloński, Kraszewski jako czytelnik dzieła Długosza, Długosz jako bohater dzieła Kraszewskiego. „Roczniki” i „Dzieje Polski”;

 

mgr Ewa Stolarczyk, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Jan Długosz w czasopiśmie „Dzwonek Częstochowski”.

 

17.00 – wystąpienie zamykające konferencji
dr hab. Robert K. Zawadzki, prof. AJD, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Droga do wielkości historiografa, czyli znakomite fakty żywota Jana Długosza. Część pierwsza: dzieciństwo i młodość (na podstawie Vita Ioannis Dlugosch Senioris canonici Cracoviensis).

Opublikowano conferences, literature, medieval studies, mediewistyka, personal, Poland, research | Dodaj komentarz

Przodkowie

Kiedy moja praprababka Salomea Dąbrówczyna owdowiała w 1839 roku, pozostawiona przez Wawrzyńca, zmarłego w wieku 40 lat, po roku wyszła za jego kuzyna Macieja, też Dąbrówkę.

Wychodząc za innego Dąbrówkę Salomea nie musiała zmieniać nazwiska po mężu, czym wyrównała dziwną rozmaitość swoich nazwisk panieńskich, jaką przekazują akta parafii Rozniszew. Salomea najczęściej figuruje w nich jako Kuciakówna, raz czy dwa jako Gudziakówna, oprócz tego jako Kujawianka, Kurowianka, Kwiatkowska. Doliczyłem się, że z Wawrzyńcem miała dziesięcioro dzieci, pięciu synów i pięć córek, zaczynając od Wojciecha (ur. w 1823 w Winiarach) a kończąc na Emilii w 1839. Jako szósty urodził się Michał (1834-1896) – mój pradziadek. Zaraz po nim były bliźnięta, też sprawiedliwie podzielone: Wincenty i Józefa. Nowemu mężowi, który dzięki małżeństwu awansował z wyrobnika-sieroty na gospodarza w Zakrzewie, urodziła w 10 miesięcy po ślubie syna Tomasza (1841). Ich dalszych potomków nie szukałem, bo to już nie moja linia. Dużo więcej ich nie było ze względu na wiek Salomei, nawet przy tak żywotnej kobiecie, która według metryk pierwsze dziecko urodziła mając lat dwadzieścia, a rodząc ostatnie po 18 latach liczy sobie „swego wieku” lat trzydzieści. Kiedy umiera 9 kwietnia 1860 roku jako nie kto inny, tylko córka Kazimierza Kuciaka i Katarzyny z Rączków [Runczka] czar wiecznej młodości jednak pryska i Salomea ma regularne 60 lat. Umiera „na Wymysłowie (…) zostawiwszy dzieci: Józefa, Mariannę, Pawła, Józefę i Anielę w Wymysłowie mieszkające”. Rozumiem to tak, że są to nieżonaci synowie i nie wydane za mąż córki. Być może Józef jest drugim synem Macieja. Ten zaś drugi Dąbrówka w małżeńskim życiu Salomei zmarł wcześniej, mimo że był od niej o 10 lat młodszy. Wymysłów to przysiółek Zakrzewia bliżej Warki, nad Pilicą, na wysokości pałacu Pułaskich.

Prapradziadek Wawrzyniec zmarły 6 grudnia 1839 roku miał według aktu lat 40, ale z innych aktów wynika, że mogło to być również lat 47, kiedy bowiem 19.03.1832 rodził im się syn Paweł, Wawrzyniec ma „lat Czterdzieści”, a wiek Salomei wtedy zatrzymuje się na magicznej liczbie 30. Skoro Wawrzyniec był gospodarzem w Zakrzewie jak jego ojciec Grzegorz, a syn Wawrzyńca Michał, mój pradziadek, już nie jest gospodarzem, ale wyrobnikiem (i takim pozostaje aż do śmierci w 1896 roku na folwarku Anielin-Kępa, z tego wynika, że część gospodarstwa Wawrzyńca otrzymał któryś z braci (pierworodny Wojciech?), a resztę odziedziczyła żona Salomea, z czego zapewne wyposażyła kilka córek. Wraz ze śmiercią Salomei kończy się zakrzewski odcinek w mojej genealogii. Nie wiem, jak długo trwał, bo  do tej pory odszukałem tylko pokolenie rodziców Wawrzyńca, którymi byli Grzegorz Dąbrówka (1767?-po 1839) i Zofia Król (1777?-1830.12.06). Najstarszym aktem stanu cywilnego, w którym występuje Grzegorz, jest metryka urodzenia jego córki z 30 maja 1817, której nadał imię żony – Zofia, podając wtedy, że ma lat 50, a żona 40. Nie wiem, kiedy umarł praprapradziadek Grzegorz, nie ma go w aktach Rozniszewa po roku 1839, tak jakby opuścił Zakrzew po śmierci syna Wawrzyńca. Nie znajduję go jednak w aktach parafii Grabów n/Pilicą, gdzie mając lat 58 wraz z mieszkającym tam bratem Jakubem (l. 60) pochował swoją matkę Łucję, która zmarła w Cychrowskiej Woli 15 listopada 1820 roku mając „lat ośmdziesiąt”. Musiała więc ta moja pra4x-babka Łucja urodzić się w roku 1740. Grzegorz nie pokazał się też w aktach Warki, które parę lat temu przebadała moja Żona (jak akta Grabowa, tam odnalazła Łucję, choć wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto to zacz).

Kiedy Michał syn Wawrzyńca i Salomei żeni się z Marianną Lipińską, mieszka w Warce, a pracuje jako wyrobnik w Winiarach. W Warce ochrzci syna Franciszka – urodzonego tam 16 lipca 1876 roku mojego dziadka. „Rodzicami Jego Chrzesnemi byli Stanisław Boniecki i Klara Kotlińska”.

Franciszek jako 24-letni kawaler żeni się z siedemnastoletnią Józefą Rokicianką, córką Jana Rokity i Ludwiki Witczak z Anielina. Dom tych Rokitów stoi w Rozniszewie na północno-zachodnim rogu ulicy wpadającej od strony Warki do drogi  prowadzącej do kościoła. Ślub odbywa się 19 listopada roku 1900 w Rozniszewie.

Od tej pory Dąbrówkowie z mojej linii migrują ku Wiśle – do sąsiedniej parafii Mniszew – już tam urodzą się moi rodzice: Aleksander Dąbrówka i Stanisława Nyrek, i wszystkich pięciu synów. Moi dziadkowie kupują przed wojną jakieś grunty w Rękowicach i na Kępie Gruszczyńskiej. Po wojnie ojciec z matką otrzymują z reformy rolnej kilka działek i pastwisko nad Wisłą. Stała na nim tablica informująca, że Wisła mija 451 kilometr swojej długości.

***

Impuls do przeszukania akt rozniszewskich dało mi udostępnienie przez Archiwum Państwowe w Radomiu skanów ksiąg stanu cywilnego parafii Rozniszew i bazy danych stworzonej przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne (geneteka.pl), o czym zawiadomił mnie Mariusz Kazańczuk, dokonawszy odkryć we własnej rodzinnej przeszłości.

Po ostatnim szperaniu  tak się rysuje lista moich przodków po linii ojcowskiej, sięgając do roku 1740:

Aleksander Dąbrówka (1913-1968) -X- Stanisława Nyrek (1910-2000)
|
Franciszek Dąbrówka (16.07.1876-15.12.1939) X Józefa Rokita (1882-3.12.1943) X 19.11.1900, c. Jana i Ludwiki Witczak, świadkowie Tomasz Dąbrówka l.43 i Franciszek Smoleński l 36
|
Michał Dąbrówka (7.09.1834-26.02.1896) X Marianna Lipińska (???)
|
Wawrzyniec Dąbrówka (1792?-6.12.1839) X Salomea Kuciak (1802?-1860)
|
Grzegorz Dąbrówka (1762?-po 1839) X Zofia Król (1777?-6.12.1830)

|

NN (?) X Łucja (1740?-15.11.1820)

1820-11-15DabrowkaLucja-wp

Akt zgonu Łucji Dąbrówczyny (kliknąć dla powiększenia).

***

Dalszych poszukiwań muszę dokonywać w archiwach kościelnych, gdyż akta stanu cywilnego kończą się, a właściwie zaczynają w roku 1810.

Opublikowano personal, Poland | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Źródło

piosenka kropel wody fotowiersz


I


Budzi się z zimowego
zaspania zasypania


Dopija po kropelce
Ze drżenia rozmrożenia


Wzbiera tocząc się w sobie
Wyżłabia żłóbek w grobie


Namnaża się przez siebie
Ucieka ciekiem w żlebie


Otwiera głazów wrota
I zbawia się w powrotach


By żyznym przepełnieniem
Cucić schylone cienieII


Póki jest jeszcze słabym Zmokłym
kurczaczkiem Może wsiąknąć w skały
Być wychłeptane przez nienasycone
gąbki mchu Wypite przez zachłanną ziemię
która wiele Żyć musi strawić i zapomnieć
by nowych łaknień liczny chór napoić


Póki jest jeszcze samo w sobie
Płynie do siebie i dla siebie
Głębi studnie w których Samo
ze sobą tańczy w kółko
Prążki i pręgi fal spręża w embriony wirów


Rabuje nasion bank Obnaża z ziemi
Korzenie Huśta się na lianach
Skacze na główkę w swoją toń
a Ubielone wie jak ma Ślad Niebieszczyć
jak Zażółcać gleb brąz jak
Siewek puszcze Zazieleniać
Jak grać i ciche kołysanki śpiewać


III (kołysanka)


Dopiero gdy wypłynie z siebie
Jako większy strumień
I go zarybią pstrągi słońc
Dosiądą ośmionodzy
Pływacy wodniacy
Wolni ptacy
Różni mali rodacy


– To już nie zginie to dopłynie
W świat daleki na łono rzeki
Ta w potrzebie przyjmie do siebie
I Wandali na tratwach z bali
I Pieski uczepione kawałka deski
I Krowy którym widać tylko głowy
I Konie z rzemiennym podogoniem
Spłyną i Łowcy w skórze owcy
I Powodzianie spóźnieni na śniadanie


IV


Lecz nim utonie w czymś większym od siebie
na równinie
Za drogowskazem tęczy idzie z ziemi w nieba
i z powrotem
Najprostszą z osiągalnych dróg między światami


Spływając |
_______w dół |
________wytycza |
_____________drogę |
____________ wzwyż |
_____gdzie ma rząd |
________ pion |
bóg gór |


  1. (kliknięcie otwiera galerię powiększonych obrazów)

2. (kliknięcie otwiera galerię powiększonych obrazów)


3. (kliknięcie otwiera galerię powiększonych obrazów)


Zdjęcia © A.Dąbrówka 6 sierpnia 2011

Tekst © lipiec-sierpień 2015


Opublikowano art, Bieszczady, mountain lakes, nature, personal, photography, poetry, Poland | Otagowano , , , | 3 komentarzy

Combinations in tandem – photopoems by Oneida Cramer

Strong relations between pictures and poetry are nothing new in literary and art history. It is difficult to find a self-respecting poet who had not written once a poem inspired by a painting: preferably a very famous one, by an Italian, Flemish or Dutch master. There are thousands of poets with ca 50 000 poems identified by Gisbert Kranz in his 3-vol. study and anthology Das Bildgedicht (1981-1989) – the numbers must be much bigger by now.

In this type of poetry the painting is earlier, its literary echo comes later and aways from another author, not the painter. So it is a meeting of two artists resulting not in a conversation, a literary response to the visual composition. In most cases the poem is re-telling the narrative motifs and is reading the messages encoded in the visual artwork.

Quite different was the emblem poetry where the visual and literary concept were developed together for a given project, sometimes by the same artist. Here both codes belong closely together, one message is incomplete without the other. The drawing is mostly an illustration for the motifs told in the literary part of the emblem. If anywhere, it is here we get a real conversation. between two different artists, or even two artistic workshops and esthetic attitudes within one artist.

With the invention of photography two things happened, dividing the art according to different technologies: analog printed photos by professional photographers started to be used as earlier paintings were used for poets’ inspiration. The digital photography brought quite a new quality. Displaying the photo on screen allows for a better insight in the details of the picture, which can be studied more thoroughly. So it can have a better impact on the author who may feel the call to continue the editing of the picture by adding something more than a caption. If we remember that giving a caption to the picture was the privilege and obligation of any painter and photographer anyway, we realize that both the bildgedicht and the photo-poem have their origin in the naming gesture of the visual artist. Poets follow them more or less cunningly.

So this is where we are looking at the book of Oneida Morningstar Cramer (click for examples): a professional photographer who wanted to go beyond a simple naming of her photographs developing them into poems. Once or twice we can recognize this pattern in one-line texts that could do as captions, e.g. in: An Enigma in Orange, Ocean canyon ambush, or Stage Backdrop Drama – the latter’s spreading the words over the space transforms it into a playground for the eye of the beholder, forced to move throug the furnished living room.

Contrary to the practice of the arts, where the caption stays off the picture, and only the signature of the painter is put on the irrelevant piece of the presented world (not on the main figure’s forehead), Cramer’s poems step fully on the photos, filling their „less important” areas void of details. In some cases the Author breaks the routine of keeping the picture’s borders as the work’s delineation, and the texts exceed the picture’s dimensions, staying outside of it or being given an additional empty black frame as writing space.

The common solution however merges the texts with images, to guarantee the unity of the photopoem at the cost of the independence of both contributing components – or ingredients, to follow Cramer’s culinary metaphor for photo-poem: „a work as a whole, where taste and aroma become the drink”.  The in-tandem metaphor is also valid, because both esthetic players  – word and image – are an inseparable pair. The internal unity of Cramer’s photo-poems follows from the minimal (almost no) distance between looking and reading: the cognitive loop can be most effective thanks to minimalizing the time lapse between the moments of understanding the picture and the text, and keeping them constantly in the same focus of attention. It is indeed a drink whose taste we can feel at the same time as we feel its smell.

The accompanying poems differ in their character no less than the images. The ways of topicalization cover the many possibilities between simple paraphrasing of a visual motif, and its more abstract treatment: epigrammatic (e.g. My admiration…, When techno meets techno…, Ode to a dying elm), philosophical (e.g. Antique the pages…, Watching goldfish…, Sun and rose), and a general lyrical reflecting (e.g. Down my alley, In poetic vision, Winter dress). Most from numerous flower or nature poems represent the simple first type (On a peach rose petal…, White waves…,  and many more). There is one perfect Dinggedicht on the tuning fork (The art of precision…) whose photo, however, perfect as it is, does not participate in the poem’s content in the way of visual poetry.

In the choice of presented objects there is no program, they vary from a landscape panorama to the smallest detail revealed by macro-photography. The first two poems already show this frame, which is kept more or less consequently through the whole volume, with its many panoramic shots, scenes with acting people, separated by close-ups of leaves, petals, drops and insects.

A collection of outlooks with meanings, meanings of outlooks.

A. Dabrowka
23 July 2015Oneida Morningstar Cramer, Idealism is an attractive flower,
Eudora Publishing Company, Dallas 2014.Opublikowano art, photography, poetry | Dodaj komentarz

Bizancjum i Grecja: drugie oko Europy

W pałacu polskiej mediewistyki profesor Małgorzata Dąbrowska zajmuje własną komnatę bizantyńską. Opowiada w niej pasjonującą i smutną historię upadku wielkiego chrześcijańskiego cesarstwa, zniszczonego w ciągu paru stuleci przez trzech głównych wrogów: muzułmanów (z Turcji), katolików (z południa Europy) i wewnętrzne waśnie. Miarą tego upadku niech będzie fakt, że kiedy pół wieku po upadku Konstantynopola umierał prawowity dziedzic cesarskiego tronu Andrzej, jego żona nie miała pieniędzy, żeby mu wyprawić pogrzeb.

Na ogół czytanie historii nie przysparza nikomu radości i częściej chyba sprawia satysfakcję typom złośliwym niźli ludziom dobrym. Przypadek Bizancjum jest jednak szczególnie przygnębiający z powodu nasilenia aury bratobójczości i samobójczości, bowiem one jakoś mocniej bolą niż zwykła wrogość ze strony obcych, po których zwykliśmy nie spodziewać się niczego dobrego. O ile zatem nas nie zaskakuje i wobec tego aż tak nie gorszy ciągłe nękanie Greków przez Azjatów, to  napaści ze strony zachodnich Europejczyków wydają się nieuzasadnione a więc podłe.

Zgodzę się łatwo na zarzut, że uprawiam pięknoduchowskie marudzenie, ignorując nagminność wojen wewnątrz katolickiej Europy, a nawet samego zachodniego Cesarstwa. Skoro się między sobą wyrzynali jak dzicy, to czemu mieliby być bardziej posłuszni ludzkim odruchom i boskim przykazaniom w stosunku do „schizmatyków”? Dlaczego to rozumiem, a jednak nie umiem im tego wybaczyć?

Czy niepotrzebnie czuję zastępczy wstyd, że zabiegi Greków o sojusze z łacinnikami pozostawały zwykle bezowocne, nawet jeśli przyjmowali rzymskie wyznanie wiary, jak Jan V Paleolog?

Czy się zanadto wzruszam, kiedy czytam jedno z najładniejszych zdań tej książki, o synu Jana Manuelu II, który w swoich zabiegach nie był wprawdzie gotów pójść aż tak daleko jak ojciec, ale był nie mniej aktywny.

Jego prawosławne serce ugodziła jednak strzała łacińskiego Amora. Nie znamy imienia młodej damy, z którą związał się prawdopodobnie podczas niewoli w Wenecji w 1370 r., ale to ona była kobietą jego życia, matką ukochanej córki, Izabeli-Zampii, oraz kilkorga innych dzieci, które zmarły w dzieciństwie. (s. 227)

Cesarz-intelektualista wykazał się zdaniem Dąbrowskiej zarazem władczą odpowiedzialnością jak i autentyczną ludzką wrażliwością, kiedy zastanawiał się nad swoim położeniem w Dialogu o małżeństwie mającym formę rozmowy syna z matką:

…Manuel pytał Helenę Kantakuzenę Paleologinę o sens ożenku, gdy państwo jest w beznadziejnym stanie. Wskazywał na odpowiedzialność ojcowską związaną z wychowaniem i wykształceniem dzieci, ich chorobami a także śmiercią i opłakiwaniem aż po grób. (s. 227)

I z drugiej strony, Grecy też nie byli barankami. Oprócz tych, co liczyli na pomoc z Zachodu, byli i tacy co może zbyt łatwo godzili się na uznanie tureckiej zwierzchności woląc „Turka od Papieża”.

Czytając książkę Dąbrowskiej o upadku dawnej Grecji bizantyńskiej dzisiaj, a więc w dobie finansowego krachu Euro-Grecji, nie sposób uwolnić się od pytania, czy jest między tymi dwoma zdarzeniami jakiś związek. Sami się wszak zastanawiamy, czy niedobór myślenia państwowego w Polsce nie jest zatrutym owocem dwóch stuleci braku własnego państwa. Wobec tego czy dwakroć dłuższy okres zniewolenia Greków nie sparaliżował jeszcze silniej i na dłużej ich myślenia o państwie?


Małgorzata Dąbrowska,
Drugie oko Europy. Bizancjum w średniowieczu,
Wrocław 2015, http://www.chronicon.pl


Opublikowano Bizancjum, books, Byzantium, Grecja, Greece, literature, medieval studies, mediewistyka | 7 komentarzy

Migaj szydło

SZEWC I KRASNOLUDEK
przełożył Andrzej Dąbrówka

W pradawnych czasach mieszkał w Woltersom jeden szewc, co umiał bardzo ładnie śpiewać. Słychać było w całej wsi, a zawsze był jednakowo raźny i wesoły.

Ludzie dziwili się temu nieraz, bo chłop był biedny jak mysz kościelna. Jego jedynym bogactwem była żona i kupa dzieciarni. Pewnego razu tak się zrobiło źle, że dzieciaki poszły na dwór głodne. Tamtego dnia majster nie śpiewał i to było pierwszy raz. Dlatego sąsiad zaraz się go zapytał, czy coś się stało. To się stało, że stale niepogoda i długie dnie, odpowiedział. I sąsiad odszedł z kwitkiem. Ale bieda tak go w końcu chytrze przydusiła, że postanowił iść do brata, co mieszkał w Zaandbulten koło Schewol. Tamten nie miał dziecka ani żywej duszy na świecie i spał na pieniądzach; powinien dopomóc. Ale tak się do tych bogactw przyczepił jak rzep do psiego ogona. Dlatego szewc szedł do niego bez wielkiej nadziei. Skończyło się gorzej, niż myśleli szewc i szewcowa, brat po grubiańsku pokazał mu drzwi. Szewc pokręcił się jeszcze trochę, czekał, może się brat pomiarkuje, ale drzwi się nie otworzyły i w końcu musiał wracać. Zrobił się wieczór, a jakby o dwunastej był jeszcze blisko jeziora Dammeer, to byłby z nim koniec. Tam miał siedzibę diabeł, a czarownice tam pływały baliami jak łódkami, oni tam się bawili i nikogo nie przepuszczali. Najpierw musiał jeszcze przez las. Księżyc świecił jasno i na polanie zobaczył tłumek krasnoludków, wszystko to były takie czerwone ludziki w spiczastych czapeczkach. Czegoś takiego nie spodziewał się szewc. Stanął, nie miał odwagi zawrócić, bo nie był z tych najśmielszych. Ale musiał iść, żeby przed dwunastą minąć Dammeer. Przekradł się parę kroków dalej i – czmych! już ich nie było, zauważyły go. Poszedł dalej, ale rozglądał się na wszystkie strony. Koło grubego pnia zobaczył jeszcze jednego: biegał i zmartwiony czegoś szukał. – Zgubiłeś co, zapytał szewc. – Tak, odpowiedział krasnal, zgubiłem swoją czarodziejską różdżkę, a muszę ją mieć z powrotem. – To ci pomogę powiedział szewc i obaj zaczęli szukać. Szewc znalazł różdżkę. Jaki był ucieszony ten krasnoludek! – Skoro jesteś takim dobrym człowiekiem, spotka cię za to hojna zapłata – powiedział. – Przydałoby się – na to szewc. – Tam pod tamtym drzewem jest jama zasypana chrustem i liśćmi: pod spodem są drzwi. Przyjdź jutro wieczór o tej porze i weź ze sobą garniec. Jak zapukasz do drzwi i powiesz: Dźwierzaj, dźwierzaj na ścieżaj otwórz się – to drzwi się otworzą. A jak powiesz: Dźwierzaj, dźwierzaj ze ścieżaj zamknij się – to się same zamkną. W żadnym razie tego nie zapomnij, bo byś się stamtąd nie wydostał. I zapamiętaj, wolno ci zabrać za jednym razem jeden kubeł, nie więcej.

Szewc to przyobiecał, podziękował brodatemu człowieczkowi i poszedł do domu. Następnego wieczoru był tam z powrotem. Pożyczył garniec od sąsiada i wszystko wydarzyło się tak, jak przepowiedział krasnoludek. Drzwi otworzyły się od razu same, gdy tylko powiedział: Dźwierzaj, dźwierzaj, na ścieżaj otwórz się! Wszedł do dużej jaskini. Wszędzie stały stoliki i ławy, a na żyrandolu paliło się mnóstwo świec. Na ziemi stało dwanaście beczek złota. Kiedy miał pełny garniec, znowu otworzył sobie zaklęciem drzwi i jak już był na dworze, powiedział znowu: dźwierzaj, dźwierzaj, ze ścieżaj zamknij się! Drzwi się zamknęły a on w nogi, żeby przed dwunastą zdążyć minąć zaczarowane jezioro.

Nazajutrz siedział jak zwykle na swoim zydlu i śpiewał na całą wieś:

Migaj szydło, śmigaj igło,

ciągnij nić, trza buty szyć, itd.

Żona odniosła garniec. Na dnie położyli złoty pieniądz, za pożyczenie. Sąsiad zachodził w głowę: Skąd u takiej nędzy złoto? Ale szewcowa też nie chciała powiedzieć. To on zaczął ich podejrzewać. Szewc i szewcowa musieli się bronić i powiedzieli mu prawdę. Sąsiad zrobił wielkie oczy. Na wieczór poszedł też do lasu i przyniósł sobie garniec złota. Niebawem wszyscy mówili, że tych dwóch strasznie się wzbogaciło. W końcu doszło to i do szewcowego brata. Idzie do nich i udaje, że w to wszystko nie wierzy.

To jemu też opowiedzieli. – Co? mówi, złoto? samo złoto, powiadasz? To idę. – Tylko uważaj, co masz powiedzieć, jak będziesz wychodził, żebyś nie został – upominali go jak odchodził. – Nie martwcie się o mnie, poradzę sobie, to drobnostka.

Wziął garniec i wór i poszedł do jaskini. Zrobił takie oczy, kiedy zobaczył to wszystko złoto. Napchał pełny wór, że ledwie go mógł utaszczyć. Tylko… co to też trzeba powiedzieć, żeby wyjść? Otwórz się… otwórz się… bieżaj… wierzaj… Boże kochany, jak to było? Zimny pot wystąpił mu na czoło. Myśli, myśli, ale ani rusz nie może wpaść na właściwe słowa. Siadł przy drzwiach na worku i wtedy po raz pierwszy w życiu pomyślał o wszystkim, co wyrządził innym ludziom, dla tego złota, dla którego teraz musi zginąć z głodu i pragnienia, bo drzwi są zamknięte i nie mają zamiaru się otworzyć. Ani żywej duszy, która mogłaby mu pomóc w tej największej biedzie, ani człowieczka, który był odczuł jego nieobecność. Jego brat pomyślał, że ze złotem poszedł prosto do domu. Dopiero po wielu dniach w Woltersom gruchnęła wiadomość, że zaginął. Szewc i szewcowa w lot pojęli, co się przydarzyło. Musiał zginąć przy tym całym złocie.

Odziedziczyli po nim jego bogactwa. Nigdy już nie zaznali ubóstwa. Razem się zestarzeli i długo jeszcze szewc śpiewał starą szewską piosenkę:

Migaj szydło, śmigaj igło,

ciągnij nić, trza buty szyć, itd.


Baśnie niderlandzkie, opracował Andrzej Dąbrówka; wyd. IBL, 2013.

Informacja o tym wydaniu.

Komentarz bajkoznawczy:

107. Szewc i Krasnoludek (De schonmoaker en ‘t eerdmantje) – Groningen, Woltersum, J. Hopman, przed 1929; druk w transkrypcji gwary miejscowej (dialekt saksoński z grupy pn.wsch.): Huizenga-Onnekes II 41-46.
AT 676 Sezamie, otwórz się!, 390 war., 20 ndl., 35 pol., KHM 142, 182, BP III 137. Zawiera elementy AT 503 (zob. nr 57).
Krasnoludki to tradycyjni stróże skarbów. Zaklęcie tytułowe typu jest zapożyczone, jak cały temat, przy czym następowały zniekształcenia słowa Sezam, jak wszędzie zresztą, co odnotowała Helena Kapełuś w komentarzu do pol. 2. wyd. Baśni Braci Grimm (II 340). Zaklęcia bywają bardziej rozbudowane i stanowią osobny gatunek literatury ludowej. J. van den Haver zebrał z samych ndl. źródeł drukowanych XV-XIX w. 1116 formuł czarodziejskich (Nederlandse incantatieliteratuur, Gent 1964). Średniowieczne zasoby zaklęć z zakresu białej i czarnej magii z obszaru niderlandzkiego zebrał W.L. Braekman, Middeleeuwse witte en zwarte magie in het Nederlands taalgebied (Gent 1997). Pogańskie ulegały chrystianizacji, powstawało wiele łacińskich, mieszanych, w językach narodowych. Od początku towarzyszą literaturom narodowym. Drugie ze staroniemieckich Zaklęć Merseburskich (Merseburger Zaubersprüche, VIII w.) mówi o zamawianiu zwichnięcia nogi u Balderowego źrebaka przez cztery boginie oraz Wodana. Jeszcze w 1912 r. zanotowano pod Brugią zamawianie zwichnięcia końskiej nogi przez jeźdźca: w 7-wersowej formule występuje już tylko Odyn, ale z pewnością jest to owo dawne zaklęcie (Ter Laan, s. 32).

Opublikowano literature, Netherlands, personal, Poland, research | Otagowano , , | 3 komentarzy

The smile of Santiago

Read first the beginning of the story:
The girl from Pampeluna.

I have never been a pilgrim to Santiago, but I did look like one. Otherwise I had not been asked for the way to the Plaza del Castillo in Pamplona by a young guitar owner who saw me consulting the city plan.

It was very windy at +6• and I covered my head with a black hood leaving only the round of my face visible. So I must have looked similar to cloaked people in medieval pictures. Especially if this happened on the Camino de Santiago, leading through the Plaza Consistorial, the very centre of the old town, with its city-hall, not that big, but harmoniously occupying the whole east side of the smallish square (all photos: click to enlarge).

2867Pampeluna-cityhall-kwp

I was myself on my way to the Plaza del Castillo hoping for a sunny terrace there to take some rest and have a drink after visiting the Cathedral with the current big exhibition „Occidens”, arranged in the impressive cloister.

We studied together the city plan and took the wrong way. Following it we were talking about him playing guitar, which I respect very much, because I never managed to learn playing an instrument. If there is a guitar in sight, I’m first to notice it, and not to leave it unmentioned, really.

I was ready to give it up, but he had an appointment „with a friend” there in half an hour, so we had to ask somebody for the right way. Arrived there I invited him to have a coffee and wait together in a bar. He introduced himself to me as Diego.

Having our drinks I asked him about his being not at school in Madrid at this time of the day. He appeared to have finished his studies but hating „big city jobs” he preferred to wander through the world, to South America, earning some food – no money – with his guitar. I gave him my cookie that came with my latte, saying „So you have earned your first coffee and two cookies today”. He laughed happily, shaking the oversized safety-pins in his right ear.

2473diego-kwp

– Diego, you surely must write your own lyrics to sing them accompanying yourself with your guitar.

He took a file of manuscripts from the pocket of his guitar case. They were in Spanish I cannot read, so he explained they were about most simple things of everyday. I encouraged him to go on this way, because this is where poetry can emerge, authentic and interesting for people he wants to play for. It was past two, and he excused himself to make a call to his girlfriend. She was on her way. So he asked me what I was doing here, if I was no pilgrim to Santiago. I told him the reasons of my coming here on business, one day earlier than necessary, staying two days longer than necessary, and how surprisingly Pampeluna I knew only from a Flemish poem I translated 30 years ago became reality. I told him the outline of the poem without mentioning the details. On a piece of paper I wrote down the name of the poet and the title, so he could find it and look for a Spanish translation, and to sing it, in case he liked it.

Then I noticed from far on the empty Plaza a woman walking in our direction. – Your girlfriend is coming.

He looked around. – No, my girfriend’s hair is painted blue.

I haven’t told him that detail from the poem about the girl who painted blue her parrot’s feathers, and yellow – its legs. So I knew something important is going to happen.

We exchanged e-mail addresses. I made a photo of him, and for the second one he displayed the rebellious attitude, biting the pirate banner while sitting between two sails not yet set:

2474diego-pirate

He promised to send me selfies from his travel.

He asked me to make a selfie together. He made one on his cell-phone, and so I made mine.

2475diego-me-selfie

Then he noticed that behind us on the square his girlfriend is talking with somebody.

– Diego, I have to see your girlfriend, and please ask her to let me make a photo of her!

We moved from the coffee table. In two seconds somebody was shouting at us: – Hello, hello!

The bartender was running behind us. Yes, I haven’t paid for our coffee yet and was apparently running away. Diego explained in Spanish what was going on, I gave the bartender 50 Euro telling him I would come back. We run.

She was strikingly beautiful.

2477girl-from-pampeluna

Her hair had many colours, among them the cobalt-blue.

2478girl-face-kwp

I forgot to ask her name. She must have told it to me when we shook hands, but I was too struck with her colorful appearence to think about anything but this coincidence. Should I have asked who painted one side of her bike’s fork and the spokes yellow? Like the legs of the parrot from the poem?

2478girl-yellow

I only made a photo of them both, the guitar player from Madrid and the girl from Pampeluna, they happy to be together on the stage of the Plaza del Castillo, and me glad to actually have experienced the finishing of a poetic story started 90 years ago in Flanders.

2479girl-diego-kwp


© A. Dąbrówka, photos 25. March 2015, text 1 April 2015

Opublikowano art, books, conferences, literature, Netherlands, personal, photography, poetry, Poland, Spain | 4 komentarzy