About

ANDRZEJ DĄBRÓWKA

Professor at the Faculty of Artes Liberales, Warsaw University (Since 2022). From 1976-2000 teaching German Linguistics and (since 1990) Dutch Language and Literature at the Inst. for German Studies of the Warsaw University. Since 2001-2019 scholar at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences, 2007-2019 heading the Medieval Literature Section. Since 2012 Head of the Team of Editors of the Collected Works of Jan Kochanowski.

Writings and scholarly editions (12 volumes) cover medieval literary theory, early drama and theatre, theory of historiography and literary history, medieval chronicles, preaching, Netherlandic studies, literary medievalism, and digital humanities. Author of, among others: Słownik pisarzy niderlandzkich [Companion to Literature of the Netherlandic Area] (1999); Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka [Theatre and the Sacred in the Middle Ages. Religion – Civilization – Aesthetics (Eng. Transl. Berlin 2019), and an academic textbook on medieval literature in Poland Średniowiecze. Korzenie [The Middle Ages. The Roots] (2005). (Co)editor of 10 collective monographs (2009-2018) on medieval chronicles, drama, preaching, medievalism, historiography, and modern digital humanities.

More:

https://ibl.academia.edu/AndrzejDąbrówka

https://andrzejdabrowka.academia.edu

http://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/dabrowka-andrzej

https://adabrowka.wordpress.com/about/

Biographical entry and full bibliography in the dictionary Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku. Słownik biobibliograficzny, Warszawa 2016:54-58, online at:

http://www.ppibl.ibl.waw.pl/mediawiki/index.php?title=Andrzej_DĄBRÓWKA

or http://nplp.pl/artykul/andrzej-dabrowka/

====================================

1. Główne kierunki zainteresowań naukowych:
teoria i historia literatury dawnej, dramat i teatr Średniowiecza.

Na wcześniejszym etapie kariery zajmowałem się głównie dramatem i teatrem średniowiecza (zwłaszcza w Niderlandach), głównie w ujęciu historycznoliterackim, kulturowym, ale i teoretycznym.

W doktoracie podałem zestaw narzędzi opartych na stylistyce i statystyce językoznawczej, mogących służyć do ustalania jednorodności stylistycznej większych korpusów tekstów wierszowanych o strukturze dialogowej.

W książce habilitacyjnej stworzyłem teorię estetyki rekapitulacji. Wyjaśnia ona średniowieczny proces cywilizacyjny jako dynamiczny splotu politycznych i teologicznych uwarunkowań dla przemian form pobożności i ich ekspresji w głównych formach dramatu (misterium, mirakl i moralitet).

Jako praktyczny eksperyment określiłbym napisany następnie przegląd historii literatury w Polsce okresu ok. 1000-1500 Średniowiecze. Korzenie (2005). Książka – niebędąca typową syntezą, lecz raczej ułożoną chronologicznie panoramą problemowych analiz – powstała nieco obok prac badawczych, niegdyś bardziej historycznoliterackich, później o charakterze głównie teoretycznym, czerpie z doświadczenia obydwu nurtów. Jednak w dystansie do kanonu, niechęci do popularyzacyjnych uogólnień, pytaniem o wszystkie fazy rozwoju dzieła jako procesu, nie artefaktu – książka rozwija moje zainteresowania konstruktywizmem i kognitywistyką zaznaczone już w habilitacji.

W nurcie działalności niebadawczej, praktycznej mieści się moja dawniejsza twórczość przekładowa (11 książek samodzielnych i liczne publikacje w antologiach i czasopismach). Doświadczenia pisarskie tego rodzaju dały asumpt do prac leksykograficznych o charakterze już to historycznoliterackim (Słownik pisarzy niderlandzkich, 1999), już to semantycznych słowników języka polskiego (Słownik synonimów, 1993), Słownik antonimów, 1995, Słownik stylistyczny języka polskiego. 2005).

2.            Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej

Doktorat nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (1987): promotor Jan Czochralski (UW), rec. Norbert  Morciniec (U. Wrocławski) i Leopold Peeters (U. Amsterdam), Rada Wydziału Neofilologii Uniw. Warszawskiego.

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa (2001), recenzenci: Profesorowie Andrzej Borowski (UJ), Jan Okoń (UŁ), Andrzej Wicher (UŁ), Rada Naukowa IBL PAN.

a) Książki naukowe

  1. Untersuchungen über die mittelniederländischen Abele Spelen (Her­kunft – Stil – Motive), Wydział Neofilologii UW 1990, 460 ss. Praca doktorska, obroniona w 1987.
  2. Teatr i sacrum w średniowieczu: Religia, cywilizacja, estetyka, 672 s., Wrocław 2001.
   http://andrzej.dabrowka.com/content/view/32/15/
  3. Średniowiecze. Korzenie, „Mała Historia Literatury Polskiej”, Wyd. PWN, Warszawa 2005, ss. 436; http://www.mediewistyka.pl/korzenie/
  4. Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, pod redakcją A. Dąbrówki i W. Wojtowicza, „Studia Staropolskie. Series Nova” t. XXV (LXXXI), Warszawa 2009, ss. 544. Wstęp online: www.mediewistyka.pl/Wincenty-wstep.pdf
  5. Pogranicza teatralności. Poezja, poetyka, praktyka, pod red. Andrzeja Dąbrówki, Wyd. IBL Warszawa 2011, ss. 180; tamże Wstęp, Epilog.
   https://adabrowka.wordpress.com/2013/02/04/theatricalitys-borderlands/
  6. Widzenie Polikarpa. Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią, pod red. P. Stępnia i A. Dąbrówki, Warszawa: Wyd. IBL 2012.
  7. Oblicza mediewalizmu, pod red. M. Michalskiego i A. Dąbrówki, Poznań: PTPN 2013.
  8. Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, pod red. K. Brachy i A. Dąbrówki, Warszawa 2014.
  9. Komentarz Jana z Dąbrówki do Kroniki biskupa Wincentego, pod red. Mikołaja Olszewskiego i Andrzeja Dąbrówki, Warszawa 2015.
  10. Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. Andrzej Dąbrówka, Edward Skibiński, Witold Wojtowicz, Wyd, IBL, Warszawa  2017, http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/serie-wydawnicze/studia-staropolskie.-series-nova/ ISBN 978-83-65573-52-0

W PRZYGOTOWANIU

 1. Anamnesis, [monografia własna o dramacie staropolskim].
 2. Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. Andrzej Dąbrówka, Edward Skibiński, Witold Wojtowicz.

2 b) Ważniejsze rozprawy i artykuły

 1. Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter­preteerd, „Neerlandica Wratislaviensia” 1, 1983:83-97
 2. Distributionsanalyse und Parameterstatistik als Instrumente der Philologie, “Leuvense Bijdragen” 77, 1988:285-299
 3. Die Textüberlieferung der Abele Spelen und der Sotternien, „Neer­landica Wratislaviensia“ 4, 1989:7-46
 4. Epoche, Gattung, individueller Wert. Zur empirischen Stilgeschichte des mittelnie­derländischen Dramas, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, 33, 1990:27‑53.
 5. Frühestes weltliches Theaterrepertoire in den Niederlanden,  “Acta Philologica” 20, 1990: 65‑98
 6. Die Eigennamen in den Abele Spelen und den Sotternien, “Neer­landica Wratislaviensia” 5, 1991:19-46.
 7.  Quando sagittari sagittaverunt papegay. Der Medienstreit im mittel­niederländi­schen Theaterbe­trieb,  „Neer­landica Wratislavien­sia” 7, 1994: 77-96 http://www.mediewistyka.pl/dab/quando.htm
 8.  Symbool en teken in de middeleeuwse media (vroomheidsvormen en de culturele betekenis van de broederschappen),De Nieuwe Taalgids” (Holandia) 78, 1995:289-306
 9.  Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama, “Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans” (RPA), 1995.2:7‑18
 10. De Neidhartspiele en het abel spel Vanden Winter ende vanden Somer op een solre te Arnhem rond 1400 opgevoerd? [w:] J. Wiktorowicz (red.) Studien zur deutschen und niederländischen Sprache und Kultur. Festschrift für Jan Czochralski; Warszawa 1996 http://www.mediewistyka.pl/dab/neid.htm
 11. „The trial scenes in medieval drama”, [w:] European Medieval Drama, 1998: Papers from the Third International Conference on Aspects of European Medieval Drama, Camerino, 3-5 July 1998, [w:] Sydney Higgins, Fiorella Paino (red.), Camerino, Universitá degli Studi di Camerino, 1999, s. 77-98.
 12. Przemiany pobożności a miejsce człowieka w przyrodzie, [w:] W. Iwańczak i K. Bracha (red.) Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, DiG Warszawa 2000, s. 245-268.
 13. Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, „The Early Drama, Art, and Music Review” 2000, 23.1, s. 18-49.
 14. The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval? [w:] M. Chiabo, F. Doglio (red.), XXIV Convegno Internazionale. Martiri e Santi in Scena, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale, Roma, Ed. Torre D’Orfeo 2001, s. 297-321.
 15. Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 7, 2002:245-70. http://andrzej.dabrowka.com/Corpus-Christi-Poland.pdf
 16. Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, „Teksty Drugie” nr 5/2002, s. 23-35. http://andrzej.dabrowka.com/content/view/25/48/
 17. Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej  [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003, s.63-75.
 18. Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003:158-180 http://andrzej.dabrowka.com/Anamneza.pdf
 19. Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, K. Lange, Wł. Sawrycki, P. Tański  (red.), Toruń 2004: 245-261.
 20. Matka pieśni polskich, „Pamiętnik Literacki”  96, 2005 z. 2, s. 51-63.
 21. Teoretyczne  kryterium średniowieczności utworów literackich [w:] Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2007, s. 89-102.
 22. Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries [w:] The Dramatic Tradition of the Middle Ages, C. Davidson (red.), New York: AMS Press 2005, s. 216-44.
 23. Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości [w:] Vir vere humanus czyli o przymiotach człowiekowi prawdziwie naturę swą pielęgnującemu i dobru całej społeczności ludzkiej służącemu przysługujących; Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Oprac. M. Lipińska, Warszawa 2007 r., s. 19-35. http://ie.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/a/061024.pdf
 24. The Theatre of Death  in Early Polish Drama, “European Medieval Drama” 11, 2007: 161-186.
 25. Kategoria teatralności w mediewistyce, „Litteraria Copernicana” 2, 2008, s. 55-59;
 26. Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury [w:] S. Kwiatkowski (red.), Mediewistyka polska w XX wieku (wybrane problemy),  Wyd. Chronicon, Wrocław 2008, s. 13-30;
 27. Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych  [w:] Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu (red. H. Manikowska i W. Brojer), Warszawa 2008, ss. 459-498.
 28. The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History [w:] K. Czibula (ed.), Színházvilág – Világszínház, Budapest 2008: 23-37.
 29. Procedury adaptacyjne w piśmiennictwie średniowiecznej Polski [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), T. Wolińska i M.J. Leszka (red.), Łódź 2009, s. 61-85.
 30. Genre questions around early drama [w:] Czibula K., et al. (red.), Dráma – Múlt – Színház – Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, Oradea, 2009, s. 15-24 http://andrzej.dabrowka.com/Dabrowka-Genre.pdf
 31. Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo [w:] Persona – Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. J. Banaszkiewicza, i in., Lublin 2009, s. 149-166.
 32. Staging a mirror, establishing harmony: Theatrical constitution, display and control of value systems  [w:] Images of the City, ed. by A. Rasmus, M. Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2-16;
 33. Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka” nr 3/2009, s. 133-154.
 34. Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, “Acta Poloniae Historica” 101, 2010: 241-270. Online: http://fbc.pionier.net.pl/id/oai:rcin.org.pl:25106
 35. Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«, „Senoji Lietuvos Literatūra” (31), 2011: 47-64; online.
 36. Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012: 37-52.
 37. Czas widzialny, Academia 34 (Liczby), 2012: 38-39.
  https://adabrowka.wordpress.com/2012/11/04/making-time-visible/
 38. Autorstwo a piśmienność, [w:] Średniowieczna kultura pisma, pod red. Pawła Krasa i A. Adamskiej, Lublin 2012
 39. Rozmowa Polikarpa [w:] Widzenie Polikarpa. pod red. P. Stępnia i moją.
 40. Mediewalizm jako dyscyplina naukowa – referat na IV Kongres Mediewistów, książka zbiorowa Oblicza mediewalizmu pod red. M. Michalskiego i moją (Poznań 2013): https://adabrowka.wordpress.com/2012/08/18/the-faces-of-medievalism-book-in-preparation/
 41. Wewnętrzne formy pobożności w kaznodziejstwie [rozdział w:]Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy, pod red. K. Brachy (wsp. A.Dąbrówka), Wyd. DiG Warszawa 2014: 237-248.
 42. Czas, który widać na scenie [rozdział w:] Retoryka Towarzystwa Jezusowego, (red.) Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler, Warszawa 2015: 77-98.
 43. Trop wielkanocny [rozdział w:]Staropolskie zwierciadło. Dawne widowiska polskie z perspektywy współczesnej, (red.) Patryk Kencki, Jacek Kopciński, Warszawa 2015: 79-93
 44. The Playhouses of the Middle Ages [w:] Oggetti materiali e pratiche della rappresentazione nel teatro medievale, ed. by Tiziano Pacchiarotti, L. Kovacs «RICERCHE INTERMEDIEVALI» 8, Alessandria [Italy]: Edizioni dell’Orso, 2014, s. 171-191.
 45. Poeta i polityka [rozdział w:]Wiązanie sobótkowe,  red. Estera Lasocińska, Wiesław Pawlak, „Studia Staropolskie. Series Nova” 43 (99), Wyd. IBL PAN Warszawa, 2015, s. 203-217.
 46. Nominalizm, realizm, emergencja, „Litteraria Copernicana”, Toruń 2016; , [S.l.], n. 3(19)/, p. 41-55, ISSN 1899-315X. Available at: <http://apcz.pl/czasopisma/index.php/LC/article/view/LC.2016.035>
 47. Dyskusja wokół tekstu Andrzeja Dąbrówki Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej* (red.) P. Bohuszewicz), „Litteraria Copernicana” 3(19) 2016 ISSNp 1899-315X ss. 211–219; DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2016.046
 48. Nasza najpiękniejsza katedra, [s. 13-22 w:] Odczytywanie Dlugosza, Częstochowa 2016: red: Kat. Janus, Beata. Łukarska, Elżb. Hak; ISBN: 9788374555227;
 49. Autorstwo uczestniczące; [s. 303-328 w:] Teksty kultury uczestnictwa, red. A. Dąbrówka, M. Maryl i A. Wójtowicz. Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016 ISBN 978-83-65573-14-8; stron 454; DOI 10.18318/978-83-65573-14-8.15http://rcin.org.pl/Content/62986/WA248_82899_CHC_dabrowka-autorstwo_o.pdf
 50. Wstęp, [współaut. z:] E. Skibiński, W. Wojtowicz, [w:] Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. Andrzej Dąbrówka, Edward Skibiński, Witold Wojtowicz, Wyd, IBL, Warszawa  2017, s. 7-18; online https://www.researchgate.net/publication/318881445_Wstep_w_Nobis_operique_favete_Studia_nad_Gallem_AnonimemEpilog [współaut. z:] E. Skibiński, W. Wojtowicz, [w:] Nobis operique favete. Studia nad Gallem Anonimem, red. Andrzej Dąbrówka, Edward Skibiński, Witold Wojtowicz, Wyd, IBL, Warszawa  2017, s. 433-448; online https://www.researchgate.net/publication/318881445_Wstep_w_Nobis_operique_favete_Studia_nad_Gallem_Anonimem

2  c)  ważniejsze rozprawy i artykuły – W DRUKU

 • Outside of the Academy. XVIIIth Colloquium of the Société Intern. pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500). Łódź 8-10.IX.2011
 • Authoring under the Digital Paradigm, [w:] „Autoria”, Santiago de Compostela 2017

3. Wykaz praktycznych zastosowań pracy naukowo-badawczej

3.1          Słowniki językowe, encyklopedyczne

 1. A. Dąbrówka, E. Geller, R. Turczyn ‑ Słownik synonimów. Wyd.: Market and Communication Research, Warszawa 1993. Do tej pozycji zawierającej 53 000 haseł opracowałem czasowniki ‑ 19 000 wyrazów.
  http://portal.slowniki.com/
 2. Amsterdam, Wiedza Powszechna, Warszawa 1994, 156 pp.
 3. Słownik antonimów  (współautor), Warszawa 1995, 880 ss., mój udział ok. 1/3 (czasowniki).
  http://portal.slowniki.com/
 4. Słownik pisarzy niderlandzkiego obszaru kulturowego (flamandzkich i holenderskich, surinamskich, afryka­nerskich i fryzyjskich); Wiedza Powszechna 1999, 608 s. (66 ark. aut.)
 5. Słownik stylistyczny języka polskiego, współaut. Ewa Geller, Bertelsmann: Warszawa 2007, 880 ss.
  http://slownikstylistyczny.pl/

3.2.    Hasła w słownikach encyklopedycznych i encyklopediach

 1. Teatr niderlandzki [hasła encyklopedyczne w:] Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1999-2005.
 2. Abele spelen. Hasło genologiczne w dziale Materiały do słownika rodzajów literac­kich.  „Zagadnie­nia Rodzajów Literackich” 35, 1992:147-153.
 3. Abele spelen [w:] Słownik rodzajów i gatunków literackich, G. Gazda (red.), Universitas: Kraków 2006, s. 2-5.

3.3.    Przekłady, antologie literackie

 1. Dimitri Frenkel Frank, Lustra (Spiegels),Dialog” 1977, nr 12, przekład z niderlandzkiego; ), Teatr Poniedziałkowy, reż. Jan Kulczyński (1978); wyst. 1985: Scena na Piętrze, Poznań; przeniesione do telewizji, Studio Teatralne Dwójki; w tej samej reżyserii (Zb. Zapasiewicz) grywane w różnych miastach od 1986 pod auspicjami Teatru Stu.
 2. Herman Lutge­rink Babyfoon “Dialog” 1977, nr 12, przekład z niderlandzkiego.
 3. Paul Snoek, Biały rewolwer, PIW, Mała seria poetycka; Warszawa 1978, wybór, wstęp, przekład z niderlandzkiego.
  http://andrzej.dabrowka.com/ndl/snoek-bialy_rewolwer-1978.pdf
 4. Bertold Brecht, Szwejk na drugiej wojnie światowej [Schweyk im zweiten Weltkrieg], [w:] B. Brecht, Dra­maty, Warszawa 1979 (przekład sztuki z niemieckiego, pod pseud. Andrzej Braga)
 5. Nescio, Pierwsze wzruszenie, zbiór opowiadań przeł. z niderlandzkiego pod pseud. Andrzej Braga; PIW, Warszawa 1980.
  http://andrzej.dabrowka.com/ndl/nescio-pierwsze_wzruszenie-1980.pdf
 6. Breyten Breytenbach Cały czas, seria humanum est, wybór, przekład z afrikaans, posłowie pod pseud. Andrzej Braga, Wyd. Literackie, Kraków 1980.
 7. Felix Timmermans, Pallieter, przekład z niderlandzkiego, wstęp pod pseud. Andrzej Braga; Czytelnik Warszawa 1980; W raju codzienności (Słowo wstępne).
 8. Janwillem van de Weterin­g, Siła wyższa [Het lijk in de Haarlemmer Houttuinen], przeł. z niderlandzkiego pod pseud. Andrzej Braga, Czytelnik: Warszawa 1982.
 9. Lucebert, Szkoła Amsterdamska; Wyd. Literackie, seria humanum est, Kraków 1986, wybór, posłowie, część przekładów z niderlandzkiego, spis treści tutaj.
 10. Paul van Ostaijen, Poezje wybrane; Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Biblioteka Poetów XX wieku., Warszawa 1987; wybór, wstęp, przełady z niderlandzkiego; spis treści tutaj.
 11. Jan Wolkers, Rachatłukum [Turks fruit], Wyd. Iskry, Warszawa 1990, przekład z niderlandzkiego i posłowie Ojciec, śmierć i ja. Przedstawienie jako monodram w Teatrze Studio https://adabrowka.wordpress.com/2012/11/13/rachat-lukum-jana-wolkersa/
 12. Rutger Kopland, Wybór poezji. Leopoldi­num Wrocław, 1992. 162 str., wybór, przekład z niderlandzkiego, posłowie; spis treści tutaj.
 13. Wiersze poetów niderlandzkich w przekładach Andrzeja Dąbrówki; „Kresy” 28, 1996 nr 4, s. 122-137 (32 wiersze 6 poetów: G. Achterberg, I. Gerhardt, T. v. Deel, T. Tellegen, H. Faverey, L. Nolens); s. 138-145: A. Dąbrówka, Wszystko ma głos. Dwa programy estetyczne w poezji niderlandzkiej XX wieku.
  http://andrzej.dabrowka.com/ndl/kresy-wiersze-ndl-1996.pdf
 14. W.F. Hermans, Ciemnia Damoklesa [De donkere kamer van Damokles] Alfa, Warszawa 1994, przekład z niderlandzkiego i posłowie.
 15. Baśnie niderlandzkie (flamandzkie, holenderskie i fryzyjskie), IBL Warszawa 2007, 636 ss. wybór, przekład, wstęp i komentarz; II wydanie 2013. http://andrzej.dabrowka.com/basnie/

3.4.    Opracowania krytycznoliterackie, recenzje (wybór)

 1. Toeval en principe in de praktijk van de vertaler, „Ons Erfdeel” 27, 1984:375-384,
 2. – [Rec.] J.J.M. Beckers, Een boek voor alle tijden, Amsterdam 1993 [w:] Spiegel der letteren (Belgia) 1995.4.
 3. Nowe i stare w literaturze niderlandzkiej ostatnich lat, „Literatura Na Świecie” 1995.8/9, s. 283-297. http://andrzej.dabrowka.com/content/view/47/6/
 4. Wszystko ma głos. Dwa programy estetyczne w poezji niderlandzkiej XX wieku, „Kresy” nr 4/ 1996:138-145
 5. „Dialogus de Passione albo Żałosna tragedyja o Męce Jezusa” (Teatr Narodowy, Warszawa, 1998/99), recenzja w „Research Opportunities In Renaissance Drama” (USA) 39, 2000: 239-242. http://www.mediewistyka.pl/content/view/71/40/
 6. Zbiór polskich dramatyzacji liturgicznych
  artykuł na marginesie książki Liturgiczne łacińskie dramatyzacje Wielkiego Tygodnia XI-XVI w., Julian Lewański (red.), Lublin 1999; „Ruch Literacki” 42, 2001.3, s. 369-378.

4.  Informacja na temat osiągnięć dydaktycznych

W latach 1976-2000 zajęcia dydaktyczne w Instytucie Germanistyki UW z zakresu językoznawstwa germańskiego (do r. 1990) oraz z niderlandystyki; w dziedzinie literaturoznawstwa niderlandzkiego wypromowałem kilkunastu magistrów (ostatni 1999). 

Od roku 2005 wykłady na studiach podyplomowych i doktoranckich w IBL PAN.

 

5. Dorobek w zakresie kształcenia kadr naukowych

Wypromowanie doktora:

Dr Anna Madys, Persona introducta. Kategoria postaci w kompozycji średniowiecznych utworów dramatycznych, stopień nadany przez Radę Naukową IBL w czerwcu 2011.

Habilitacje

– 1 superrecenzja z ramienia CKK (2003)

w sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego o nadaniu drowi Jerzemu Kochowi stopnia naukowego doktora habilitowanego (2003); podstawę przewodu habilitacyjnego stanowiła książka w języku niderlandzkim dot. literatury afrykanerskiej pt. Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman (Wrocław 2002; pol. Outsider wśród swoich. Formy ksenofanii w powieści afrikaans). Recenzentami byli: Zofia Klimaszewska (Uniwersytet Warszawski), Andrzej Borowski (Uniwersytet Jagielloński), Norbert Morciniec (em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego), Herbert van Uffelen (Uniwersytet Wiedeński).

– 8 recenzji habilitacji: pięć polonistycznych, jedna germanistyczna (napisana po niemiecku); dwie niderlandystyczne, napisane po niderlandzku i angielsku

 • Dr Paul M.M. Langner, Traditionen in der Literatur einer Region als gesellschaftsstrukturierende Phänomene, Kraków 2009, recenzent powołany przez Radę Naukową Wydziału Filozoficzno-Historycznego Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
 • Dr Adam Regiewicz, Ślady obecności średniowiecznego wizerunku inkwizytora i civitas diaboli w polskiej literaturze fantasy po roku 1989, Katowice 2010; – recenzent powołany przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną, przewód prowadzony przez Radę Wydz. Filologicznego Uniw. Śląskiego w Katowicach.
 • Dr Witold Wojtowicz, Między literaturą a kulturą. Studia o „literaturze mieszczańskiej” przełomu XVI i XVII wieku, Szczecin 2010; – recenzent powołany przez Radę Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, kolokwium w październiku 2011.
 • Dr Siegfried Huigen (Uniw. Stellenbosch, RPA, obecnie Uniwersytet Wrocławski), Verkenningen van Zuid-Afrika. Achttiende-eeuwse reizigers aan de kaap (2007) i Knowledge and Colonialism: Eighteenth-Century Travellers in South Africa (2009).
 • Dr Marcin Polkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski) –  A Struggle for Survival. The Continuity of Catholic Religious Literature in Holland: The Example of Delft (1450-1650), Wyd. KUL, Lublin 2012.
 • Dr Maciej Michalski, UAM, 2014
 • Dr Bogdan Hojdis, UAM, 2014
 • Dr Małgorzata Delimata-Proch, UAM, 2015

Doktoraty

– 6 recenzji prac doktorskich napisanych po angielsku, niderlandzku, niemiecku i polsku, a dotyczących dramatu staropolskiego, językoznawstwa porównawczego polsko-niderlandzkiego, literatury afrikaans w Rep. Płd. Afryki, oraz literatury średniowiecznej w Niderlandach.

 • Mgr Jolanta Szpilewska, „Religious Drama and Performance in Early Modern Krakow”.10 July 2003, Central European University Budapest.
 • Mgr Muriel Waterlot, Schrijfpraktijk in Poolse, Nederlandse en Vlaamse zakelijke brieven. Een vergelijkende studie van de hantering van beleefdheidsstrategieen in Poolse, Nederlandse en Vlaamse direct mail-brieven, Uniwersytet Warszawski, Inst. Germanistyki, 2007; Promotor prof. dr hab. Stanisław Prędota.
 • Mgr Mariusz Krajcarz, Biblische Phraseologie im gegenwärtigen Niederländischen und Polnischen. Eine kontrastive Untersuchung ausgewählter niederländischer Phraseme biblischen Ursprungs und ihrer polnischen Entsprechungen, Uniwersytet Wrocławski, 2007. Promotor prof. dr hab. Stanisław Prędota.
 • Mgr Ewa Dynarowicz, Transformacja w RPA: Komisja Prawdy i Pojednania a literackie reprezentacje procesu negocjowania i (re)konstruowania tożsamości, promotor Jerzy Koch, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 2008.
 • Mgr Małgorzata Dowlaszewicz, Diabeł w legendzie. Wyobrażenia diabła antropomorficznego w literaturze Niderlandów późnego Średniowiecza; promotor Teresa Szostek (Wrocław, październik 2011).
 • Irina Polets, Contemporary vision of the hero from the past. Medieval Merlin and his postmodern image (Warszawa 2012, ss. 224), Instytut Filozofii i Socjologii PAN, promotor Mikołaj Olszewski

6. UDZIAŁ W ŻYCIU NAUKOWYM

Członkostwo stowarzyszeń naukowych

 • Medieval Academy of America (od 2000)
 • SITM (od 2006, przedstawiciel na Polskę 2006-2010)
 • SIEPM (od 2007)
 • Stały Komitet Mediewistów Polskich (towarzystwo nieformalne, od 2005)

Prace na rzecz Instytutu i dyscypliny

 • Czł. Rady Naukowej IBL PAN (Czł. Komisji nagród)
 • Członkostwo Komitetu redakcyjnego serii „Studia Staropolskie”
 • Członkostwo Komitetu redakcyjnego serii „Bibliotheca Litterarum Medii Aevi”
 • Elektroniczne Archiwum Zabytków Piśmiennictwa Polskiego (2008-2010):  czł. Zespołu opracowującego inwentarz źródeł literackich do dygitalizacji, i koncepcję bazy danych; kurator kolekcji zabytków języka polskiego: koncepcja i wstęp do pilotażowej prezentacji online „Zabytki języka polskiego do roku 1500”
 • Przewodniczący zespołu wydawców Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego (od 2012, złożony wniosek o grant  w NPRH)
 • Konkurs na pracownika IBL (przewodniczący komisji konkursowej 2011)
 • Nieformalny zespół badawczy Pogranicza teatralności (2005-2012). Wnioski o grant na finansowanie badań zespołu „Pogranicza teatralności” składane bez sukcesu 2006, 2007, 2008. Wynikiem dotychczasowych prac prowadzonych prywatnie jest kilka konferencji i książka zbiorowa.

 NAGRODY

 • Nagroda „Literatury na Świecie” (1995, za Słownik synonimów)
 • Nagroda Premiera „za wybitne osiągnięcie naukowe” (książka habilitacyjna, 2002)
 • Nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego 2006
 • Nagroda ustawowa Dyrekcji IBL (2X) za przepracowanie w nauce 30 i 35 lat

WYMIANA NAUKOWA

 • 1996 (1 mies.) Węgry – wykłady gościnne dla niderlandystów na uniw. w Debrecen (jęz. Niderlandzki)
 • 1996 Austria ­ – wykład gościnny dla niderlandystów i germanistów Uniw. Wiedeńskiego (po niemiecku)
 • 2010 Niemcy, Obserwator w interdyscyplinarnym centrum badań nad średniowieczem i renesansem (Freie Univ. Berlin, wykład gościnny w maju 2010)

STYPENDIA, STAŻE

 • W latach 1976-2000 (podczas pracy na UW) korzystałem z częstych stypendiów holenderskich i belgijskich, w sumie około 3 lat spędziłem w Holandii lub Flandrii.
 • RPA 1993 (1 mies.)
 • Niemcy DAAD 1993 (1 mies.), 1999 (2 mies.)
 • Austria DÖAD 1996 (1 mies.)
 • Węgry, Akademia Nauk, 2003 (1 tydz.)

Dane o zorganizowanych konferencjach

 

Spotkania Mediewistyczne – wykaz zebrań 2001-2012

 

1          20 maja 2002 (org. Prof. Teresa Michałowska, pomysłodawczyni Spotkań)

 1. Andrzej Wicher  – Odmiany Meluzyny w literaturze średniowiecznej Anglii,
 2. Paweł Stępień  – „Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia” [Syr 2,5] – o losach Eufamijana w polskiej legendzie o św. Aleksym),
 3. Ryszard Skrzyniarz  – Kazania świętokrzyskie – ich geneza, treść i duchowość
 4. Rafał Wójcik  – O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie. ‚Opusculum de arte memorativa’ Jana Szklarka.

 

2                      21 października 2002

 1. Zbigniew Kadłubek (Katowice) – De eremo et poesi. Św. Piotr Damiani (1007-1072).
 2. Robert Urbański (Wrocław) – Dlaczego pierwsze rozbudowane relacje o najeździe mongolskim powstały dopiero w niemal sto lat po tym wydarzeniu?
 3. Mieczysław Mejor (Warszawa) – Antigameratus Frowina.
 4. Krzysztof Bracha (Kielce) – Tzw. kolekcja kazań Piotra z Miłosławia (XV w.). Problemy i perspektywy badawcze.

 

3          27 stycznia 2003

 1. 1.        Georgi Minczew (Łódź): Kto siedzi na koniu za św. Dymitrem (Demetriuszem) z Salonik? Stosunek tekstu hagiograficznego do tekstu ikonograficznego.
 2. Tomasz Płóciennik (Warszawa): Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej ‘OSSA TRIUM
 3. 3.        Michał Hanczakowski (UJ) „Czechów ogarnęło jednak tak wielkie zamroczenie”: tekst, autokreacja, nieodczytanie. Z zagadnień recepcji husytyzmu.
 4. 4.        Janusz K. Goliński  (Bydgoszcz) Peccata  capitalia  et  mortalia.  Pisarze  dawni o siedmiu grzechach głównych.

 

4           13 maja 2003                     Bogurodzica

 1. Teresa Michałowska (Warszawa)       Jerzy Woronczak (1923–2003)
 2. Wiesław Wydra (Poznań)        O siedmiu pieczęciach Bogurodzicy i najdawniejszych dziejach literatury polskiej
 3. Jerzy Pikulik (Warszawa)        Co melodia Bogurodzicy mówi nam o czasie powstania pieśni?
 4. Roman Mazurkiewicz i Zofia Wanicowa (Kraków) – Dlaczego Bogurodzicę śpiewano w czasie liturgicznym Bożego Narodzenia?
 5. Antoni Czyż (Siedlce)    Problemy interpretacji Bogurodzicy (część najstarsza).
 6. Jean-Philippe Hashold (Amiens)    Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano Bogurodzicę?

 

5          27 października 2003

 1. Justyna Łukaszewska – Ordo uirtutum Hildegardy z Bingen. Parę słów o genezie, pierwowzorach i warstwie muzycznej utworu.
 2. Monika  Kaczmarek – Czy autor Bestiariusza Miłosnego stosował metodę scholastyczną?
 3. Andrzej Wicher – Spór o Chaucera – wybrane problemy.
 4. Cezary K. Święcki – Kultura piśmienna wcześniejszego średniowiecza w Polsce.
 5. Witold Wojtowicz – Oralność tzw. Carmen Mauri.

 

6            8 grudnia 2003 (org. E. Żółkiewska)

1.    Maciej Abramowicz (UMCS) Kwestia prawdy w średniowiecznej literaturze francuskiej.
2.    Katarzyna Dybeł (UJ) Być szczęśliwym w średniowieczu. Trzynastowieczna powieść arturiańska.
4.    Anna Loba (UAM), Miłość małżeńska w późnośredniowiecznych traktatach dydaktycznych.
5.    Dorota Szeliga (UW) Problem godności człowieka w twórczości Jana Parmentier (1494-1529).
6.    Agata Sobczyk (UW) Język prostaczków: sancta simplicitas w średniow. literaturze francuskiej.
7.    Ewa Dorota Żółkiewska (UW) Aluzja i jej funkcje w trzynastowiecznych francuskich fabliaux.

 

7           29 marca 2004 (zorganizował doc. dr hab. M. Mejor)

 1. Jacek Soszyński – Kronika uniwersalna w kodeksie wilanowskim (XV w.)
 2. Krystyna Krauze – Dydaktyczne i merytoryczne walory gramatyki Jana z Głogowa.
 3. Kazimierz Łatak – Traktaty Piotra Klarety z Roudnic w Polsce.
 4. Sławomir Górzyński – Nagrobek ks. Władysława cieszyńskiego w Pizie.
 5. Maria Jernajczyk – Hierarchia i wspólnota na Uniwersytecie Krakowskim – teoria i praktyka.
 6. Mieczysław Mejor – Średniowieczna literatura komentująca i izagogiczna.

 

8          31 maja 2004

 1. Małgorzata Smorąg-Różycka – Cesarz pobożny: o jednym z aspektów oficjalnego wizerunku władcy w sztuce bizantyńskiej.
 2. Małgorzata Dąbrowska – Czy się ożenić? Cesarza Manuela II Paleologa (†1425) pogląd na małżeństwo
 3. Paweł Migasiewicz – Ubiór i kult. Uwagi na temat ubierania figur i obrazów
 4. Kamil Kopania – Słowo – obraz – teatr. Kilka uwag na temat Rozmyślań dominikańskich
 5. Piotr Bering – Kronika – nieznany gatunek dramatyczny?
 6. Paweł Kozioł  – Exemplum i alegoria w strukturze kroniki mistrza Wincentego

 

 

9          27 października 2004

 1. Dr Magdalena Sakowska   –  Łacińskie teksty autorstwa kobiet w epoce średniowiecza
 2. Dr Zbigniew Kadłubek  – Vita activa i vita contemplativa u Piotra Damianiego.
 3. Dr Adam Krawiec –  Stosunki seksualne ludzi z istotami nadprzyrodzonymi (w piśmiennictwie europejskim).
 4. Dr Dorota Gacka –  „Być  równą  aniołom”,  czyli  dlaczego św. Kinga postanowiła zachować dziewictwo.
 5. Dr Maciej Michalski  – Od podporządkowania do dominacji: kilka uwag o autorytecie świętości w Vita maior świętej Jadwigi śląskiej.

 

10                    26 stycznia 2005  (org. A. Wicher)

 1. Rafał Borysławski – Erotyka a myślenie magiczne w zagadkach staroangielskich
 2. Joanna Kazik  – Postaci kobiece w średniowiecznym angielskim dramacie misteryjnym
 3. Liliana Sikorska – „I zgrzeszyłem … mową”. Psychomachia w poźnośredniowiecznych moralitetach i interludiach
 4. Anna Warmuz – Metafory, które organizowały życie człowieka średniowiecza.
 5. Andrzej Wicher – Paradoksy związane ze spożywanienim pokarmów w średniowieczu – wstępny rekonesans
 6. Anna Czarnowus – Edyp średniowieczny w ,,Oblężeniu Teb’’ Johna Lydgate’a
 7. Władysław Witalisz – Wokół średniowiecznej Troi: mit, historia i polityka w średnioangielskich opowieściach o wojnie trojańskiej
 8. Rafał Molencki – Różnica między edytorskimi interpretacjami tekstów średniowiecznych w wydaniach krytycznych a ich oryginalnymi rękopisami.

 

11        23 marca 2005                  Mediewalizm

 1. 1.      Ryszard Knapiński (KUL Lublin) – Biblia uboga czy komiks? Dewaluacja pojęcia Biblia pauperum.
 2. 2.      Jacek Kowzan (Akademia Podlaska, Siedlce) – Quattuor hominum novissima. Między słowem a obrazem.
 3. 3.      Aneta Kramiszewska (KUL Lublin) – Wizja św. Jana Kantego – modyfikacje średniowiecznego tematu Misericordia Domini w sztuce barokowej.
 4. Roman Zawadzki (PAT Kraków) – Historia  i  legenda  w kształtowaniu   wizerunku  św.  Jana  z  Kęt.
 5. 5.      Paweł Bohuszewicz ( UMK Toruń) – ‘Uwielbiona opatrznościowa struktura’. O tożsamości ideologii społeczno-politycznej Kazań sejmowych Piotra Skargi i scholastycznej kosmologii.
 6. 6.      Andrzej Jurek (UMK Toruń)Żywot św. Krzysztofa Piotra Skargi jako przykład recepcji średniowiecznej Legendy o św. Krzysztofie Jakuba de Voragine.
 7. 7.      Mariusz Kazańczuk (IBL PAN, Warszawa) – Średniowieczne korzenie Historyj świeżych i niezwyczajnych.
 8. 8.      Roman Mazurkiewicz (AP Kraków) – O skarbie Piotra Wydżgi ukrytym w staropolskiej legendzie.
 9. Barbara Kowalik (Uniwersytet Warszawski) – Paradoksy współczesnego mediewalizmu.  –
 10. 10.   Krzysztof Obremski (UMK Toruń) – Socrealistyczny apokryf  a kult komunistycznych „świętych”.

 

 

12 . 11 maja 2005 W pięćsetlecie śmierci bł. Władysława z Gielniowa; org. Roman Mazurkiewicz (Akad. Pedagogiczna Kraków)

 1. Wiesław Wydra (UAM, Poznań) – O Władysławie z Gielniowa – po piętnastu latach.
 2. Wiesław Franciszek Murawiec (PAT, Kraków) – Rozwój kultu bł. Władysława z Gielniowa.
 3. Alicja Szulc (UAM) – Sermone et cantico. O instrumentach religijnej dydaktyki bernardynów w średniowieczu.
 4. Andrzej Jazdon (UAM, Poznań) – Muzyka w klasztorach bernardyńskich.
 5. Katarzyna Krzak (UAM, Poznań) – Ikonografia bł. Władysława z Gielniowa.
 6. Wacław Twardzik (IJP PAN, Kraków) – Uwagi tekstologa skreślone z nadzieją na ponowną edycję utworów Władysława z Gielniowa.
 7. Jan Godyń (UJ) – Interpunkcja w polskich utworach Władysława z Gielniowa – uwagi do transkrypcji.
 8. Roman Maria Zawadzki (PAT, Kraków) – W kręgu poetyckich i warsztatowych inspiracji Władysława z Gielniowa.
 9. Paweł Stępień (UW) – Kilka uwag o pieśni Władysława z Gielniowa Jasne Krystowo oblicze.
 10. Rafał Wójcik (UAM, Poznań)Władysława z Gielniowa komentarz do Pieśni nad pieśniami.

 

13. 19 października 2006               SIILESIA, org. Zbigniew Kadłubek (Uniw. Śląski)

 1. Prof. dr hab. Marek Cetwiński (Akademia Jana Długosza w Częstochowie) —
  „Carmen Mauri”, czyli efekt śnieżnej kuli.
 2. Dr Piotr Boroń (Uniwersytet Śląski, Katowice) —
  Przemiany kulturowe na Śląsku w II połowie XII wieku i ich mazowiecko-walońskie korzenie.
 3. Dr Jacek Soszynski (Uniwersytet Warszawski) —
  Problemy komentowanego przekladu Kroniki Marcina Polaka.
 4. Dr Zbigniew Kadłubek (UŚ) —
  Integumentum i „Święta Kraina Milczenia” Mistrza Wincentego.
 5. Dr hab. Piotr Bering (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań) –
  Wyobrażenia geograficzne Śląska w późnośredniowiecznych kronikach regionalnych i wczesnorenesansowych Descriptiones.

 

14                    5 kwietnia 2006      Historia i narracja. Średniowieczna    rzeczywistość przedstawiona (org. Prof. Jacek Banaszkiewicz , Uniwersytet Warszawski)

 1. Dr Paweł Żmudzki (Instytut Historyczny UW)

Młodzi wojownicy – więź wspólnotowa i struktura grupy w narracjach kronikarskich

 1. Mgr Paweł Derecki (Instytut Historyczny UW)

Alleluja! Alleluja! Alleluja! Święty German kontra Sasi i Piktowie

 1. Dr Robert Bubczyk (Instytut Kulturoznawstwa UMCS)

Prezentacja książki pt.: Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza, Lublin 2005

 1. Prof. Jacek Banaszkiewicz (Instytut Historyczny UW)

Theatrum rituale Konrada II? Wipon o pierwszych czynach władcy

 1. Dr Michał Tomaszek (Instytut Historii UMCS)

Klasztor w Brauweiler – fundatorzy Ezzonidzi i wspólnota mnichów

 1. Mgr Anna Gronowska (Instytut Kultury Polskiej UW)

Rycerskie przechwałki i obietnice – świadectwa epickie i historiograficzne

 

15–16 30 maja 2007              Pogranicza teatralności 

Kultura intelektualna

 1. Piotr Bering ­­– „W poszukiwaniu ukrytej dramaturgii, czyli o teatralności kronik”.
 2. Anna Loba – „Teatralność w dziełach dydaktycznych Philippe’a de Mézieres i jej związki z liturgią.”
 3. Marta Łykowska – „Świat średniowiecznych wizji. O związkach literatury wizyjnej z teatralnością”.
 4. Magdalena Ryszka-Kurczab – „Dialektyka myśli i teatralność: wokół polskich średniowiecznych sporów dialogowych”.
 5. Rafał Wójcik – „Teatralizacja pamięci. Ars memorativa i teatr wyobraźni w średniowieczu”.

Kultura religijna

 1. Krzysztof Bracha – „Kazanie średniowieczne jako teatr gestu i słowa”.
 2. Marcin Morawski — „Pierwiastek dramatyczny we wczesnej homiletyce i literaturze anglo-łacińskiej”.
 3. Dorota Gacka – Msza i poezja liturgiczna „w teatrze kościoła”.
 4. Jerzy Pysiak – Teatralizacja oficjów brewiarzowych w liturgii łacińskiej w okresie rozkwitu średniowiecza.
 5. Grzegorz Gołaś – Teatralność w utworach i ćwiczeniach medytacyjnych.
 6. Piotr K. Morawski – „Narracyjność dramatyczna: teksty o męczeństwie świętych w perspektywie teatralnej”.
 7. Kamil Kopania – „Lalki oraz rzeźby animowane w kulturze religijnej średniowiecza”.
 8. Anna Madys – „Błazenada, szaleńcy Boży, karnawał”.
 9. Ewa Dorota Żółkiewska – „Teatralność trzynastowiecznych francuskich fabliaux”.

31 maja 2007

Kultura artystyczna

 1. Krzysztof Rzepkowski – „Teatralność komedii elegijnej”.
 2. Katarzyna Dybeł – „Miłość i śmierć: teatralność w starofrancuskim Tristanie pisanym prozą”.
 3. Maria Maślanka-Soro – „Dramatyczność teatralna u Dantego i Boccaccia”.
 4. Jan Okoń – „Wokół teatralności Lamentu świętokrzyskiego”.
 5. Małgorzata Dowlaszewicz –­ „Elementy teatralne w późnośredniowiecznym romansie prozą w Niderlandach”.
 6. Andrzej Wolański – „Śpiewacze turnieje w świecie minnesangu i meistergesangu w epoce średniowiecza i renesansu na Śląsku”.
 7. Łukasz Kozak – „Teatralność scen muzycznych w ikonografii średniowiecznej”.

Kultura polityczna

 1. Jerzy Pysiak – „Sakralny teatr władzy monarszej. Udział książąt w obrzędach liturgicznych związanych z kultem świętych i kultem relikwii w Europie zachodniej w XI-XIII w.”
 2. Przemysław Marciniak – „Theatrum Byzantinum – widowiska o charakterze teatralnym w kulturze bizantyńskiej od IX do XV wieku”.
 3. Jolanta Rzegocka — „Wjazdy i triumfy królewskie oraz magnackie w dawnej Rzeczpospolitej”.
 4. Mariusz Kazańczuk — „Od turnieju rycerskiego do pompa funebris. Widowiska heraldyczne w dawnej Polsce”

17 5 marca 2008 Muzyka i Poezja

 1. Gabriela Kurylewicz: Tomasza z Akwinu teoria muzyki – w poszukiwaniu jedności życia kontemplacyjnego i aktywnego
 2. Marcin Bornus-Szczyciński:  Muzyka średniowieczna – tak inaczej retoryczna, że aż uważana za przedretoryczną.
 3. 3.     Mieczysław Mejor: Wiersz „Veni, Domine et noli tardare” w liturgii Adwentu a „Kazania świętokrzyskie”
 4. Sławomira Żerańska-Kominek: Muzyka  w  ogrodzie  miłości
 5. Jakub Fischer: Harmonia lyrica w potrydenckiej twórczości polskich poetów metafizycznych – problem trwałości tradycji i nowatorstwa.
 6. Andrzej Wolański: Dźwięk   a   słowo   w  muzyce  epoki średniowiecza

                                            

 

18        4-6 czerwca 2008 (współorg. Wojtowicz): Nowe badania nad Kroniką biskupa Wincentego

 1. 1.       Jacek Banaszkiewicz, Narrator w przebraniu – o przedstawieniu pewnego epizodu w Kronice Wincentego
 2. 2.      Janusz Bieniak, Jak Wincenty rozumiał i przedstawiał ustrój państwa polskiego
 3. 3.       Piotr Bering, Co Kadłubek mógł wiedzieć o teatrze?
 4. Bogdan Wojciech Brzustowicz, Realia kultury rycersko-dworskiej w kronice Mistrza Wincentego
 5. 5.       Robert Bubczyk, Wpływ pisarstwa Jana z Salisbury na Kronikę Mistrza Wincentego na przykładzie wybranych fragmentów utworu (literacki ,,portret” Kazimierza Sprawiedliwego)
 6. Dragos Calma, Identyfikacja źródeł „Kroniki” przy pomocy programu Dramo.
 7. 7.      Marek Cetwiński i Jacek S. Matuszewski, Metodologia wyrażania pożądanej koncepcji ustrojowej w „Kronice” Wincentego i jej współczesne implikacje
 8. Katarzyna Chmielewska, Recepcja rzymskiej literatury antycznej w „Kronice polskiej” Mistrza Wincentego.
 9. 9.       Antoni Czyż, Duchowość i poglądy teologiczne Wincentego w świetle Kroniki.
 10. Ryszard Grzesik, Południowosłowiańskie wątki w małopolskiej tradycji historycznej XIII wieku
 11. 11.    Zenon Kałuża, O lekturach filozoficznych mistrza Wincentego
 12. 12.    Karol Kollinger, Dlaczego Mistrz Wincenty przemilczał kaźń Piotra Włostowica.
 13. 13.    Adam Krawiec, Wyobrażenia geograficzne w Kronice Wincentego.
 14. 14.   Jakub Z. Lichański, Między tradycją a nowoczesnością: prologi do kronik Anonima zw. Gallem oraz Mistrza Wincentego. Analiza retoryczna.
 15. 15.    Wojciech Mrozowicz, Czy Kadłubek był zrozumiały? O skrótach i uproszczeniach jego  dzieła.
 16. 16.   Adrien Quéret Podesta, Funkcja „Listu Kolomana Wegierskiego” w Kronice Wincentego Kadłubka.
 17. Henryk Samsonowicz, Sytuacja polityczna, w jakiej działał Wincenty.
 18. 18.    Edward Skibiński, Kryzysy władzy w Kronice Wincentego.
 19. 19.    Leszek P. Słupecki, Krak i Wanda przed Kadłubkiem, w czasach Kadłubka, u Kadłubka i po Kadłubku.
 20. Janusz Sondel, Wincenty zw. Kadłubkiem jako apologeta prawa rzymskiego.
 21. Vratislav Vaníček, Interpretace vztahů mezi Přemyslovci a Piastovci ve 12. století v kronice mistra Wincentyho.
 22. Przemysław Wiszewski, Co z tą Polską? Patria – Polonia w kronice Kadłubka.
 1. Paweł Żmudzki, Mistrz Wincenty jako interpretator Anonima zw. Gallem.

 

19 25.VI.2008                             Kategoria teatralności w mediewistyce I

 

20  29 kwietnia 2009 Kategoria teatralności w mediewistyce – II

 1. Klementyna Glińska (Kraków) – Między retoryką a dramatem, czyli o teatralności komedii elegijnej.
 2. Piotr Bering (Poznań) –  Teatralność narracji i struktury w kronikach.
 3. Dorota Gacka (Warszawa) – Elementy teatralne w Nowej poetyce Godfryda de Vinsauf.
 4. Magdalena Sakowska (Wałbrzych) – Dialogi Cnót i Przywar w „Liber vitae meritorum” Hildegardy z Bingen – wczesna zapowiedź moralitetu?
 5. Sylwia Konarska-Zimnicka (Kielce) – Blasfemia Męki Pańskiej? Przykład tańca.
 6. Prezentacja doktoratu: Kamil Kopania  (Warszawa) – Animowane figury Chrystusa Ukrzyżowanego w kulturze religijnej łacińskiego średniowiecza (styczeń 2009, UW)
 7. Komunikaty innych uczestników zespołu „Pogranicza teatralności”
 8. Zebranie polskich członków Société  Internationale  pour  l’étude  du  Théâtre Médiéval poświęcone udziałowi w XIII Kongresie SITM, Giessen, lipiec 2010.

 

21        28 X 2009: The Category of Theatricality In Medieval Studies (III)

 1. 1.       Terry Gunnell (Reykjavik) – The Drama of the Poetic Edda: Performance as a Means of Transformation
 2. Jakub Morawiec (Katowice) Characteristic of skaldic court performances
 3. Piotr K. Morawski (Warszawa) – The Anatomy of Suffering: Presentation of Christ in the Middle English Passion Plays
 4. Kamil Kopania (Warszawa)  – On the Origins of Medieval Animated Sculptures of Crucified Christ
 5. Małgorzata Dowlaszewicz (Wrocław) – Performative aspects of the Dutch prose romance Alexander van Mets

 

22        3 marca 2010 (org. Krzysztof Bracha, IH PAN, UJK Kielce)      Kazania Świętokrzyskie

Geneza, przekaz, tekst, kontekst — po lekturze nowej edycji

 1. Marek Derwich, Jeszcze raz o pochodzeniu ‘Kazań świętokrzyskich’.
  Tadeusz M. TrajdosWokół genezy i pochodzenia ‘Kazań świętokrzyskich’.
  Tadeusz Witczak, Nad relikwią prozy polskiej.
  Bogdan Walczak, Uwagi o transkrypcji ‘Kazań świętokrzyskich’.
  Jakub Z. Lichański,  ‘Kazania Świętokrzyskie’ – aspekt retoryczny.
  Krzysztof Obremski, Retoryka ponad gramatyką (składnią)? O konstrukcji
  „a są słowa Syna Bożego” i tradycjach literackich ‘Kazań świętokrzyskich’.

  Tomasz Mika, ‘Kazania świętokrzyskie’ jako obiekt badań filologicznych. Pomiędzy literaturoznawstwem a językoznawstwem.
  Zdenek Uhliř,  O Řečech nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného: Problém české a latinské transmise kazatelských textů.
 • Krzysztof Bracha, Noty łacińskie w ‘Kazaniach świętokrzyskich’

 

 

23       8-9 czerwca 2011 (współorg. Paweł Stępień, IBI UW)

Średniowieczne rozmowy człowieka ze śmiercią

WYKŁAD WSTĘPNY

 1. Ewa Siatkowska (Warszawa) – Kilka kwestii spornych w badaniach De morte prologus.

TRADYCJE BIBLIJNE, LITERACKIE, OBYCZAJOWE

 1. Marek Starowieyski (Warszawa) – Śmierć w apokryfach chrześcijańskich
 2. Mirosław Lenart (Opole) – „L’anima mia che con la morte parla”. Długie trwanie rozmów człowieka ze śmiercią w literaturze włoskiej.
 3. Anna Skóbel (Kraków) – Dziecko w obliczu spraw ostatecznych, czyli o Rozmowie Panienki ze Śmiercią Kaspra Miaskowskiego.
 4. Bogdan Rok (Wrocław) – Reformaci polscy wobec problemu przygotowania do śmierci w XVIII wieku.
 5. Brigita Žuromskaitě (Wilno) – Postać śmierci w XVI-XVII wiecznych kazaniach pogrzebowych i testamentach rodziny Sapiehów.
 6. Anna Marciniak-Sikora (Łódź) –”Codzienna w całym świecie praktyka, nieuchronny wyrok Boski, iż kto się rodzi, umierać musi….” . Kilka uwag o arengach w staropolskich testamentach szlachty krakowskiej.

►► WOKÓŁ POLIKARPA (WARSZTAT, FUNKCJONOWANIE, ODBIÓR)

 1. Paweł Stępień (Warszawa) – „Czyż nie uczynił Bóg głupstwem mądrości świata?” (1 Kor 1, 20). Mądrość mędrców i mądrość Boża w Rozmowie mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 2. Jacek Kowzan (Siedlce) – Konteksty teologiczne i ikonograficzne Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią.
 3. Tomasz Wojczak (Poznań) – Dialog mistrza Polikarpa ze śmiercią a średniowieczna kultura ludowa.
 4. Dominika Gruntkowska (Szczecin) – Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią a Nędza z Biedą z Polski precz idą. Oddziaływanie dialogu średniowiecznego na dialog rybałtowski.
 5. Viviana Nosilia (Padwa) – XVI-wieczna staroruska przeróbka Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (Сказание о смерти некоего мистра философа)
 6. Andrzej Dąbrówka (Warszawa) Uwarunkowania artystyczne dialogów nauczyciela ze śmiercią (materiał tematyczny Polikarpa, kompozycja i funkcjonowanie w ujęciu konstruktywistycznym).

 

24                               25 maja 2012 Juliusz Domański: Łacina w Polsce. Literatura myślicielska

A. Dziedzictwo antyczne explicite

A.I. Starożytności grecko-rzymskie, starożytności chrześcijańskie, starożytności polskie, legendy genealogiczne, egzempla

A.II. Prehumanistyczna problematyka języka i stylu

A.III. Język w znaczeniu ścisłym: etyka i gramatyka

A. IV. Dwujęzyczność piśmiennictwa

B. Dziedzictwo antyczne implicite

B.I. Późnośredniowieczne pojęcie filozofii

B.II. Refleksja metahistoryczna

B.0. Założenie i odnowienie uniwersytetu w Krakowie

B.III. Myśl polityczno-społeczno-kościelna

 

 

25     9 XI 2012 Przed XIV Kongresem SITM w Poznaniu; Pogranicza teatralności

 

26      12-13 czerwca 2013 (współorg. Mikołaj Olszewski, IFiS PAN)

Jan z Dąbrówki  – Komentarz do Kroniki polskiej biskupa Wincentego

 

 

 

Andrzej Dąbrówka – Udział w konferencjach naukowych

(41 wygłoszonych referatów w językach: polskim 20, angielskim 15, niderlandzkim 4 i niemieckim 2)

1981

Paul van Ostaijens theorie van de zuivere lyriek semiotisch geinter­preteerd, referat na Colloquim Neerlandicum we Wrocławiu, maj 1981.

 

1993

 

Symbool en teken in de middeleeuwse media. Regionaal Colloquium Neerlandicum, 11-15 mei 1993. Wrocław

Ontologisch interpretatiekader voor het middeleeuwse drama. 7. Internasionale Kongres vir Neerlandistiek, Durban 4.-7. Aug. 1993.

 

1994

 

Vertalen in het Europa van de buren, odczyt dla stowarzyszenia Orde van den Prince, z okazji wizyty Willema Frederika Hermansa w Warszawie.

1996

Dzień Ziemi 1996; dwie krótkie wypowiedzi o drzewie w literaturze i w języku

1997

Życie literackie pokolenia Cobry. Liryka Luceberta i Vijftigerów; referat na seminarium z okazji wystawy grupy Cobra, Warszawa, Galeria Zachęta, 1.03.1997 (nie wyd.).

1998

 

„Confraternities as media in the process of civilization: Western Europe and Poland”,

referat wygłoszony 10.05.1998 na 33 Międzynarodowym Kongresie Mediewistycznym w Kalamazoo (USA), sesja sponsorowana przez Society for Confraternity Studies.

„Poetry Teaching History: Learning from speaking animals after the Linguistic Turn.”

Referat wygłoszony 28.05.1998 r. na 9 Interdyscyplinarnej Konferencji Niderlandystycznej

University of Wisconsin, Madison, USA.

The trial scenes in medieval drama, referat wygłoszony 3.07.1998 r. naThird International Conference on Aspects of European Medieval Drama, Camerino, 3-5 July 1998 (Włochy).

 

2000

 

Anything But a Game: Corpus Christi in Poland

referat na 35 Międzynarodowy Kongres Miediewistyczny w Kalamazoo, maj 2000

sesja sponsorowana przez Medieval and Renaissance Drama Society.

The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval?

referat na 24 Festiwal Teatralny „Martiri e Santi in scena dal medioevo al barocco” 7-10.09.2000, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale – Anagni, Włochy

2001

 

Średniowieczny teatr szkół

Lekcja na Festiwalu Nauki (impreza 71), Warszawa, IBL, 25 IX 2001.

Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej

Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001,

Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych

Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, Warszawa 2001,

Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne
(wykład habilitacyjny dla Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich, 30 X 2001)

Języki swoje i obce (głos w dyskusji panelowej Rola mitów i symboli narodowych w okresie transformacji); konferencja „Humanistyka polska wobec integracji europejskiej”, IBL PAN, Warszawa 10-11 grudnia 2001.

 

2002

 

Medieval theatre of schools. Educational beginnings of early drama
(Referat na konferencję „School and theatre”, Miskolc, Węgry, 5-7 IX 2002)

Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej. (Referat na konferencję „Problematyka tekstu głosowo interpretowanego”, Toruń, 16-18 X 2002 r.)

2003

 

The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History
(referat na konferencji teatrologicznej Eger, Węgry)

2005

 

1) Obiekty i narzędzia badań interdyscyplinarnych; Wykład wygłoszony na zaproszenie Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 12 kwietnia 2005;

2) Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury – Referat na II Kongres Mediewistów (19-21 IX 2005);

3) Teoretyczne kryterium średniowieczności utworów literackich; Referat na konf. Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, Łódź: 26-28 X 2005;

2006

 

Genre questions around early drama — konferencja Late Baroque and Neo-Classicism on Hungarian Stage; Oradea – Rumunia – 28-31.08. 2006.

„Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości, [referat na konf.:] Vir vere humanus, czyli o przymiotach człowiekowi prawdziwie naturę swą pielęgnującemu i dobru całej społeczności ludzkiej służącemu przysługujących; zorg. przez Komisję Kultury i Środków Przekazu pod patronatem Wicemarszałka Senatu Krzysztofa Putry 24 października 2006 r.

Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo – na konferencję Persona – Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu –  Bydgoszcz – 14-16 IX 2006

Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych. Ref. na zebraniu wykonawców projektu KBN „Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu” (kier. Prof. Halina Manikowska, UW); Warszawa październik 2006

Procesy zwierząt – wykład-referat na konferencji doktorantów zagranicznych OBTA: Semiotyka…;

Polanica – przewodniczenie sesji na konferencji Cor Hominis; recenzja tomu zbiorowego.

2007

Lille Theater of the Death in early Polish drama (ref. na 12 kongres Société Internationale pour l’étude du Théâtre Médiéval, Lille 2-7/07/2007.

Palermo Rhetorical implications for metaphysics, XIIth  International Congress of Medieval Philosophy [Uniwersalizm rozumu – pluralizm filozofii w średniowieczu] (SIEPM), Palermo, 16-22 September 2007

Łódź 25-27.X,, Staging a mirror, establishing harmony. Theatrical constitution, display and control of value systems; Drama Through the Ages International Conference IMAGES OF THE CITY

2008

 

Zasięg adaptacji i wkładu własnego w piśmiennictwie średniowiecznej Polski, ref. na III Kongres mediewistów polskich, Łódź 23.IX.2008.

 

 

2009

Authorship and Literacy – referat ustny, 6 maja 2009, Lublin KUL: Średniowieczna kultura pisma, Warsztaty mediewistyczne: Talking about medieval literacy: old problems, new approaches (Collegium Norwidianum, s. CN-102)

2010

Karnawał a teatr w średniowieczu – referat na konf. we Wrocławiu (Teatr Lalek)

Berlin, Freie Univ.: Der Zeitfaktor in der Topik, wykład 28 maja 2010 dla grupy badawczej „Topik und Tradition”. Prozesse der Neuordnung von Wissensüberlieferungen des 13. bis 17. Jahrhunderts (jestem tam obserwatorem)

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/forschung/verbund_sprecher/sb1topik/index.html

http://www.geisteswissenschaften.fu-berlin.de/we01/forschung/verbund_sprecher/sb1topik/a0.html

Singing in the Battle. About the »Bogurodzica«. Referat wygłoszony na konferencji 600 Year Anniversary Of Žalgiris: Historical Battles In The Writings Of The Grand Duchy Of Lithuania, Wilno 25 listopada 2010

 

 

2011

 1. Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, Toruń , 2012
 2. Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – uwarunkowania artystyczne w ujęciu kognitywnym (język, ikonografia, gatunek, techniki przekazu), Spotkania Mediewistyczne 23, Warszawa
 3. Outside of the Academy. Paper delivered to the XVIIIth Colloquium of the Société Intern. pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500). Łódź 8-10.IX.2011
 4. Mediewalizm jako dyscyplina naukowa – referat na IV Kongres Mediewistów, Sesja współorganizowana z Drem M. Michalskim: Kontynuacja i recepcja średniowiecza w wiekach następnych, wrzesień 2011.
 5. Formy pobożności a kaznodziejstwo. Warsztaty sermonistyczne: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy” (IH PAN 18-19.11.2011), konf. współorganizowana przeze mnie, będzie książka pod red. K. Brachy i moją.

2012

The Playhouses of the Middle Ages (Miejsca odbywania przedstawień i widowisk w średniowieczu) – Genua, konferencja Oggetti materiali e pratiche della rappresentazione nel teatro medievale  (Centro per la Ricerca sul Teatro Medievale Genua 20-22.VI.2012).

Wierzba: Spotkanie naukowców PAN i Leibniz-Gemeinschaft 6-9.IX.2012
https://adabrowka.wordpress.com/2012/09/02/meeting-german-polish-scholars/

Literature and Technology; workshop of German and Polish scholars IBL PAN – Karlsruher Institut für Technologie, Warszawa 8-9.X.2012, przygotowuję referat Opinions on Technology in Medieval Thought
https://adabrowka.wordpress.com/2012/09/02/literature-and-technology/

2013

UKSW – Czas, który widać na scenie
Inst. Sztuki PAN – Trop wielkanocny
XIV kongres SITM, Poznań – Another Easter Drama

Dorobek według dziedzin

 1. A.   Mediewistyka (relacje między literaturą a edukacją i jej kulturowymi uwarunkowaniami: język, liturgia, środowiska).
 • Teoria i historia dramatu średniowiecznego (dialogi łac., liturgia, adaptacje wernakularne,   )
  • Doktorat (dramat średnioniderlandzki)
  • Teatr i sacrum w średniowieczu. Religia – cywilizacja – estetyka (habilitacja)
  • Pogranicza teatralności – nieformalna grupa badawcza (3 konf. 2007-9, książka zbiorowa Pogranicza teatralności . Poezja, poetyka, praktyka, 2011
  • Genre questions around early drama [w:] Czibula K., et al. (red.), Dráma – Múlt – Színház – Jelen. Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből, Oradea, 2009, s. 15-24 http://andrzej.dabrowka.com/Dabrowka-Genre.pdf
  • Dawne procesy zwierząt jako dramaty rytualne, „Teksty Drugie” nr 5/2002, s. 23-35.  http://andrzej.dabrowka.com/content/view/25/48/
  • Trwanie “onego” czasu. Anamneza w średniowiecznych przedstawieniach dramatycznych [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003:158-180 http://andrzej.dabrowka.com/Anamneza.pdf
  • Deklamacja w średniowiecznej teorii retorycznej i praktyce szkolnej [w:] Problematyka tekstu głosowo interpretowanego, K. Lange, Wł. Sawrycki, P. Tański  (red.), Toruń 2004: 245-261.
 • Religia i edukacja.
  • Treści religijne w podręcznikach i lekturach szkolnych  [w:] Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu (red. H. Manikowska i W. Brojer), Warszawa 2008, ss. 459-498.
   Religious Content In Medieval School Handbooks and Readers, “Acta Poloniae Historica” 101, 2010: 241-270.
  • Formy pobożności a kaznodziejstwo. Warsztaty sermonistyczne: Kaznodziejstwo średniowieczne. Teksty, atrybucje, audytorium. Polska na tle Europy” (IH PAN 18-19.11.2011), będzie książka pod red. K. Brachy i moją
 • Problematyka mediewalizmu (sesja na IV Kongresie Miediewistów, książka zbiorowa, współred. w przygot.)
  • Nowe badania literackie w mediewistyce anglistycznej i germanistycznej – Referat na konferencję „Mediewistyka literacka w Polsce”, IBL PAN, Warszawa 22-23 X 2001, wydane [w:] Mediewistyka literacka w Polsce, T. Michałowska (red.) Warszawa 2003:63-75.
  • The Middle Ages after the Middle Ages. Medievalism in the Study of European Drama and Theatre History [w:] K. Czibula (ed.), Színházvilág – Világszínház, Budapest 2008: 23-37. http://andrzej.dabrowka.com/MedievalismAD.pdf
  • Mediewalizm jako dyscyplina naukowa – referat na IV Kongres [w druku w:] Oblicza mediewalizmu, pod red. M. Michalskiego i A. Dąbrówki (Wrocław: Chronicon).
 • Kognitywne mechanizmy twórczości i transmisji (piśmienność, przekład, adaptacja, ; Gertruda, Wincenty, Polikarp)
  • Procedury adaptacyjne w piśmiennictwie średniowiecznej Polski [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność (idee i teksty), T. Wolińska i M.J. Leszka (red.), Łódź 2009, s. 61-85.
  • Konstruktywizm w badaniach literatury dawnej, „Nauka” nr 3/2009, s. 133-154.

http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/pliki/publikacje/nauka/2009/03/N309-8-Dabrowka.pdf

 • Onus Athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, pod redakcją A. Dąbrówki i W. Wojtowicza, „Studia Staropolskie. Series Nova” t. XXV (LXXXI), Warszawa 2009, ss. 544. Wstęp online: www.mediewistyka.pl/Wincenty-wstep.pdf
 • Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią – uwarunkowania artystyczne w ujęciu kognitywnym (język, ikonografia, gatunek, techniki przekazu), Spotkania Mediewistyczne 23,
 • Czynnik czasu w topice zachowań znaczących kulturowo [w:] Persona – Gestus Habitusque – Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki tożsamości społecznej jednostki w średniowieczu, pod red. J. Banaszkiewicza, i in., Lublin 2009, s. 149-166. http://andrzej.dabrowka.com/Dabrowka-Czas.pdf
 • Autorstwo a piśmienność, [w druku w:] Średniowieczna kultura pisma, pod red. Pawła Krasa i A. Adamskiej, Lublin 2013?
 • Czas widzialny, Academia 34 (Liczby), 2012: 38-39. http://www.portalwiedzy.pan.pl/images/stories/academia_2012/22012/38-39_dabrowka.pdf
 • Funkcja literatury w procesach społecznych
 • habilitacja o procesie cywilizacji
 • Staging a mirror, establishing harmony: Theatrical constitution, display and control of value systems  [w:] Images of the City, ed. by A. Rasmus, M. Cieślak, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2009, s. 2-16; strony 2-10 udostępnione przez Wydawcę w ulotce reklamowej http://www.c-s-p.org/Flyers/978-1-4438-0452-3-sample.pdf
  • Prawda przemawia bez szelestu słów”. Wkład średniowiecza do dzieła budowy ludzkiej podmiotowości [w:] Vir vere humanus; Komisja Kultury i Środków Przekazu Senatu RP. Oprac. M. Lipińska, Warszawa 2007 r., s. 19-35. http://ie.senat.gov.pl/k6/agenda/seminar/a/061024.pdf
 • Moraltheologische Grundsetzung des Friedens in dem Consilium Trinitatis über den Streit der Töchter Gottes, [w:] Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter, red. R. Czaja, E. Mühle, Toruń 2012
 • Outside of the Academy. XVIIIth Colloquium of the Société Intern. pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM): What is New in the New Universities? Learning in Central Europe in Later Middle Ages (1348-1500). Łódź 8-10.IX.2011

B. Polonistyka

_Leksykografia języka polskiego  – podsumowanie lat doświadczeń z działalności translatorskiej (współautor – we wszystkich słownikach opracowywałem hasła czasownikowe)

Słownik synonimów 1993, wstęp Jan Miodek.

Słownik antonimów 1995, wstęp Andrzej Markowski.

Słownik stylistyczny języka polskiego (2007).

Historia literatury polskiej

Refleksja nad sposobami pisania polskich historii literatury (przegląd gatunków pisarstwa historycznoliterackiego)

Synteza akademicka Średniowiecze. Korzenie (kilka rozdziałów badawczych)

Bogurodzica

 • Konferencja i podanie do druku cyklu artykułów: „Pamiętnik Literacki” 2/2005
 • Art. Matka pieśni polskich, „Pamiętnik Literacki”
 • Rozdział w „Korzeniach”
 • Art. Singing in the Battle (referat i publikacja w roczniku akademii nauk na Litwie)

Polikarp i Skarga umierającego

 • rozdział w „Korzeniach”
 • rozprawa po angielsku (w czasopiśmie „European Medieval Drama”),
 • art. o poemacie niemieckim i traktacie łac. z motywem rozmowy ze śmiercią
 • nowy artykuł (w druku) Rozmowa Polikarpa,
 • książka współredagowana przeze mnie wraz z prof. Pawłem Stępniem: Widzenie Polikarpa (w druku)

Dramat polski XVI-XVII w. w aspekcie teoretycznym

4 art. o sztukach hagiograficznych  i eucharystycznych, genologia; monografia w toku

wątki mediewalizmu (współredagowana książka w przygotowaniu).

 • Anything But a Game: Corpus Christi in Poland, „Quaestiones Medii Aevi Novae” 7, 2002:245-70. http://andrzej.dabrowka.com/Corpus-Christi-Poland.pdf
 • Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries, „The Early Drama, Art, and Music Review” 2000, 23.1, s. 18-49.
 • The Polish saint plays of the 16th and 17th centuries: Are they medieval? [w:] M. Chiabo, F. Doglio (red.), XXIV Convegno Internazionale. Martiri e Santi in Scena, Centro Studi sul Teatro Medievale e Rinascimentale, Roma, 2001, s. 297-321.
 • Polish Saint Plays of the Sixteenth and Seventeenth Centuries [w:] The Dramatic Tradition of the Middle Ages, C. Davidson (red.), New York: AMS Press 2005, s. 216-44.
 1. C.   Neofilologia (głównie niderlandystyka)
 • Doktorat (+szereg artykułów)
 • Słownik pisarzy (1999).
 • Duża naukowa edycja baśni ludowych (2007)

Click the Edit link to make changes to this page or add another page.

 
Reklama

4 odpowiedzi na „About

 1. Panie Andrzeju- nominowałam Pański blog do Liebster Award… życzę miłej zabawy (oczywiście jeśli ma Pan czas i ochotę na włączenie się!) Szczegóły na moim blogu:
  http://poetroses.wordpress.com/2014/08/29/liebster-award-dziekuje-angie/

 2. Pio_Mul pisze:

  Ale u Pani jest nominowany „Adam” Dąbrówka, a powinien być „Andrzej”. Poza tym wszystko się zgadza, łącznie z linkami. Też zresztą bym nominował, ale chyba nie mam aż takich uprawnień.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s